PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 06 marca 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.147.2018

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn zm.), art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” w związku z art. 57 ust. 1 lit. a i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani M. i Pana Z. J. zam. we W., na nieprawidłowości w procesie przetwarzania ich danych osobowych na portalu „[...], w związku z prowadzonym wobec nich postępowaniem upadłościowym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

umarza postępowanie

 Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani M. i Pana Z. J. zam. we W., zwanych dalej „Skarżącymi”, na nieprawidłowości w procesie przetwarzania ich danych osobowych na portalu „[...], na którym umieszczono dane dotyczące prowadzonego wobec nich postępowania upadłościowego.

W treści ww. skargi Skarżący podnieśli, że w ich ocenie, nie zachodzi żadna z przesłanek uprawniających do przetwarzania ich danych osobowych na portalu „[...]”, wobec faktu, iż postępowanie upadłościowe toczące się przed Sądem Rejonowym w Z.  pod sygnaturą [...], zostało prawomocnie umorzone. Zdaniem Skarżących dalsze przetwarzanie ich danych osobowych bez ich zgody narusza ich prawa  i wolności, w tym prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia danych nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Skarżący dodali, iż pismem  z [...] czerwca 2018 r. zażądali usunięcia ich danych osobowych z serwisu „[...]”.

Mając powyższe na uwadze Skarżący wnieśli o podjęcie przez Prezesa Urzędu działań mających na celu usunięcie uchybień w procesie przetwarzania ich danych osobowych poprzez usunięcie ich danych osobowych, udostępnianych przez serwis „[...]” innymi podmiotom, bez ich zgody.

W toku postępowania zainicjowanego ww. skargą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym i dokonał następujących ustaleń.

Pismami z [...] października 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował Skarżących o wszczęciu postępowania w sprawie oraz zwrócił się do Prezesa Sądu Rejonowego w Z. (dalej: „Prezes Sądu”) o ustosunkowanie się do treści skargi oraz złożenie pisemnych wyjaśnień. W dniu [...] listopada 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło pismo Prezesa Sądu ([...]), w którym wyjaśnił, iż Sąd Rejonowy w Z. prowadził postępowanie upadłościowe dotyczące Skarżących. Postępowanie o ogłoszenie upadłości toczyło się po sygnaturą [...] i [...], a sprawy te zostały połączone do wspólnego rozpoznania. Ww. postępowanie zakończyło się wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości Skarżących. Prezes Sądu wyjaśnił nadto,  iż właściwe postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą [...] i [...],  zaś sprawa [...] została połączona do wspólnego rozpoznania ze sprawą [...]. Postępowanie w tej sprawie zostało prawomocnie zakończone. Prezes Sądu wyjaśnił nadto, iż w ramach ww. postępowania były publikowane wymagane prawem upadłościowym ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jak na przykład postanowienie  o ogłoszeniu upadłości Skarżących, zawierające ich dane osobowe. Prezes Sądu uszczegółowił także, iż ww. dane zostały opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wyjaśnił jednocześnie, iż dane Skarżących nigdy nie były zgłaszane do opublikowania w portalu internetowym „[...]”.

Wobec powyższego, Prezes Urzędu ustalił, iż administratorem serwisu „[...]” jest M. sp. z o.o. i zwrócił się do ww. spółki o złożenie wyjaśnień w zakresie złożonej skargi. Pismem z [...] grudnia 2018 r.  (data wpływu: [...] grudnia 2018 r.), członek zarządu M. sp. z o.o. pan M. G. wyjaśnił, iż dane osobowe Skarżących były przetwarzane w prowadzonym przez ww. spółkę serwisie internetowym pod adresem [...] do [...] czerwca 2018 r. na podstawie  art. 6 ust. 1 pkt. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ponieważ było to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ww. spółki tj. do rzetelnego świadczenia oferowanych usług informatycznych prowadzonych w Polsce postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.  W nadesłanych wyjaśnieniach wskazano jednocześnie, iż w dniu [...] czerwca 2018 r. spółka otrzymała od Skarżących pismo zawierające żądanie usunięcia ich danych osobowych  z serwisu „[...]” i tego samego dnia dane osobowe Skarżących zostały usunięte  ze wszystkich podstron serwisu, na dowód czego przedstawiono zrzuty ekranu opisanych podstron.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował pismami z [...] lutego 2019 r. Skarżących, Prezesa Sądu oraz Prezesa Zarządu M. sp. z o.o. o przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w wyniku którego został zgromadzony materiał dowodowy wystarczający do wydania decyzji administracyjnej oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej kpa,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. pism.

W takim stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  zważył, co następuje:

Art. 57 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych statuuje podstawowe zadania organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz określa ogólnie sposób realizacji tych zadań. Do ww. zadań, stanowiących istotę i najważniejszą część aktywności organu, zaliczyć można: monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów rozporządzenia (ust. 1 lit. a) oraz rozpatrywanie skarg i prowadzenie postępowań w sprawach skarg (ust. 1 lit. f).

Jak wykazało postępowanie wyjaśniające, Prezes Sądu Rejonowego w Z. nigdy nie zgłaszał do opublikowania danych osobowych Skarżących na portalu internetowym „[...]”.

Odnosząc się do kwestii przetwarzania przez M. sp. z o.o. na portalu „[...]” danych osobowych Skarżących, wskazać należy, że w wyniku przeprowadzonego w sprawie postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostało, że podmiot ten w dniu [...] czerwca 2018 r. usunął dane osobowe Skarżących ze wszystkich podstron portalu „[...]”.

Tym samym stosownie do postanowień art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zw. dalej Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. W doktrynie wskazuje się, że: „bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 kpa, oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Przesłanka umorzenia postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracyjnym” (B. Adamiak, J. Borkowski, „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”, 14. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016,  s. 491).

Ustalenie przez organ publiczny zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 105 § 1 Kpa, zobowiązuje go, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, do umorzenia postępowania, bo nie ma wówczas podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, a dalsze prowadzenie w takiej sytuacji postępowania stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy. Bezprzedmiotowość postępowania może być także wynikiem zmiany stanu faktycznego sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 listopada 2001 r. (sygn. akt II SA 2702/00) stwierdził: „(…) skoro w toku prowadzonego (…) postępowania administracyjnego zniesiony został stan naruszenia prawa, którego miało dotyczyć rozstrzygnięcie, to postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W świetle przepisu art. 18 ust. 1 ustawy, wszczęte przez GIODO z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej postępowanie dotyczące naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych może zakończyć się tylko wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej administratorowi danych przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności: usunięcie uchybień, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnianie danych osobowych, zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane, wstrzymanie przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, usunięcie danych osobowych. W stanie faktycznym rozpatrywanej sprawy żadna taka decyzja wydana być nie mogła, gdyż stan naruszenia został wcześniej przywrócony do stanu zgodnego z prawem (...)”.

W sytuacji, gdy M. sp. z o.o. o nie przetwarza aktualnie danych osobowych Skarżących, badanie legalności, w kontekście ustalenia ewentualnego zaistnienia przesłanek dla sformułowania nakazu usunięcia danych osobowych, byłoby oczywiście bezprzedmiotowe.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak na wstępie.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) w związku z art. 13 § 2,  art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni  od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-03-06
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-04-17 13:59:57
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2019-05-06 15:59:40