Specjalista w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji

Urząd Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko:

   specjalisty w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji

oferujemy umowę o pracę.

Miejsce pracy -Warszawa

 

 Główne obowiązki:

 1. Opiniowanie założeń do projektów aktów prawnych i projektów aktów prawnych dotyczących danych osobowych.
 2. Przygotowywanie opinii i analiz prawnych dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Opracowywanie stanowisk Prezesa UODO w zakresie wpływu wyroków TSUE na  ustawodawstwo polskie.
 1. Udział w konferencjach uzgodnieniowych, pracach Rządowego Centrum Legislacji oraz pracach komisji sejmowych i komisji senackich w związku z rozpatrywaniem projektów aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Przygotowywanie projektów pism w toku opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. Prowadzenie postępowań dot. wniosków o zatwierdzenie kryteriów certyfikacji.
 5. Opracowywanie projektów wystąpień, sygnalizacji oraz zawiadomień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przygotowywanie pism w sprawach dotyczących udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
 7. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania o interpretację przepisów prawa.

Wymagania niezbędne:

1) ukończone studiawyższe magisterskie na kierunku prawo,

2) co najmniej roczny staż pracy udokumentowany świadectwem pracy i minimum roczne doświadczenie z zakresu opiniowania aktów prawnych, lub analizy przepisów prawa, analizy systemów informatycznych, procedur certyfikacji,

Inne wymagania niezbędne:

1) znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,

2) znajomość procedury administracyjnej,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) umiejętność analitycznego myślenia,

5) znajomość obsługi komputera w środowisku Windows,

Wymagania pożądane:

1) umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej,

2) komunikatywność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę; pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat         (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy), nagrody        jubileuszowe.
 • Możliwość uzyskania nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia.
 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do okularów do pracy przy monitorze ekranowym.
 • Dogodna lokalizacja Urzędu, blisko stacji metra Warszawa – Dworzec Gdański.
 • Pakiet socjalny:

          1. dofinansowanie do sportu i kultury,

          2. dofinansowanie do wypoczynku  pracowników i ich dzieci,

          3. karty fitness (Benefit),

          4. pożyczka na cele mieszkaniowe (np. remont mieszkania)  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

1) informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), tj. imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, dane służące do  kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji),  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg  dotychczasowego zatrudnienia,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  w zakresie  niezbędnym  do  aplikowania na wybrane stanowisko,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym do  aplikowania na wybrane stanowisko,

4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 4)  może być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich  w  kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.


                                      .......................................................

                                                             Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1)  dokumenty z dopiskiem „ specjalista DOL” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub przesłać   w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2)  termin składania ofert: 31 stycznia 2023 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego  dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3)  do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych  dokumentów,

4)  osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

5)  osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.  

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w UODO

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony    Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-   Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

-   e-mail: iod@uodo.gov.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1510) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację:
user Dorota Choynowska
date 2022-11-24
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-11-24 10:11:18
Ostatnio modyfikował:
user Małgorzata Jędrychowska
date 2023-01-23 08:20:01