specjalista (ds. informatycznych i kontroli) w Departamencie Kontroli i Naruszeń

Urząd Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko:

  specjalisty (ds. informatycznych i kontroli)

w Departamencie Kontroli i Naruszeń

 Główne obowiązki:

 1. Przeprowadzanie kontroli krajowych w zakresie zgodności przetwarzania danych z  przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Sporządzanie protokołów z poszczególnych czynności kontrolnych oraz sporządzanie   protokołów kontroli.
 3. Praca analityczna nad materiałem dowodowym z przeprowadzonych kontroli.
 4. Ocena rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie  bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 5. Analiza naruszeń ochrony danych osobowych.
 6. Analiza projektów informatycznych oraz nowych rozwiązań technologicznych, pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 7. Sporządzanie projektów pism dotyczących realizacji wymogów wynikających z przepisów  o  ochronie danych osobowych.

   Wykształcenie:

- wykształcenie wyższe I lub II stopnia  - profil informatyczny lub pokrewny.

Wymagania konieczne:

 1. Wiedza i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 2. Dyspozycyjność w zakresie wyjazdów służbowych.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność analitycznego myślenia. 
 5. Przynajmniej roczny staż pracy udokumentowany świadectwami pracy.

Dodatkowe atuty:

 1. Doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania oraz w ochronie danych osobowych.
 2. Znajomość wytycznych Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa.
 3. Znajomość standardów i metodologii prowadzenia audytów.
 4. Znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę; pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy), nagrody jubileuszowe.
 • Możliwość uzyskania nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia.
 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki  medycznej.
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku pracowników i ich dzieci, karty fitness (Benefit).

Wymagane dokumenty:

 1)    informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), tj. imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, dane służące   do  kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji),  wykształcenie,    kwalifikacje zawodowe oraz przebieg  dotychczasowego zatrudnienia,

2)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  w zakresie  niezbędnym  do  aplikowania   na wybrane stanowisko,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym  do  aplikowania na wybrane stanowisko,

4)  w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO,   proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 4)  może być  sformułowane w następujący sposób: 

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich   w 

kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych  6   miesięcy.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.


                                                      .......................................................

                                                                                Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1)      dokumenty z dopiskiem: „informatyk DKN .” należy składać osobiście w   siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub   przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2)      termin składania ofert: 27 marca 2023 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego  dostarczenia  dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3)  do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych  dokumentów,

4)  osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

5)   osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres  najbliższych 6 miesięcy. 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w UODO

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-       Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

-       e-mail: iod@uodo.gov.pl

 3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

 Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w  kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich  otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych   wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla  celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa).

 7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa  innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1510) (dalej: Kp) oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

 

Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację:
user Dorota Choynowska
date 2023-03-13
Wprowadził informację:
user Małgorzata Jędrychowska
date 2023-03-13 10:03:51
Ostatnio modyfikował:
user Małgorzata Jędrychowska
date 2023-03-13 11:04:08