Infolinia Urzędu 606-950-000

Pytania i odpowiedzi ułatwiające przesyłanie zawiadomień dotyczących IOD

1.      Jak złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny pod zawiadomieniem dotyczącym IOD?

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/jak-zlozyc-podpis-kwalifikowany

2.      Jak podpisać jeden dokument przez więcej niż jedną osobę?

Umożliwiają to formularze zawiadomień znajdujące się na platformie biznes.gov.pl. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zawiadomienia istnieje możliwość złożenia więcej niż jednego podpisu.

3.      Przy wgrywaniu podpisanego pliku xml otrzymuję komunikaty o błędach

Podpisując plik na platformie biznes.gov.pl, zweryfikuj, czy oprogramowanie do składania podpisu, z którego korzystasz, jest prawidłowo skonfigurowane.

Przykładowe instrukcje:

4.      Czy można zawiadomić o wyznaczeniu IOD przez pełnomocnika, a jeśli tak, to w jaki sposób? 

a)      Czy istnieje możliwość zawiadomienia o wyznaczeniu IOD przez pełnomocnika?

Zawiadomienie może zostać dokonane przez pełnomocnika administratora/podmiotu przetwarzającego (art. 10 ust. 2 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

b)     W jakiej formie administrator/podmiot przetwarzający powinien udzielić pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwa należy udzielić w formie elektronicznej i dołączyć do zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (art. 10 ust. 2 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

c)      Co należy rozumieć przez formę elektroniczną pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej to np. dokument w formacie DOC opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania administratora/podmiotu przetwarzającego.

Uwaga: Dokument podpisany własnoręcznie i zeskanowany nie będzie uznany za prawidłową formę pełnomocnictwa. Skan pełnomocnictwa nieopatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania administratora/podmiotu przetwarzającego, nie będzie miał właściwej formy.

d)     Jak skutecznie podpisać pełnomocnictwo w formie elektronicznej?

Plik zawierający treść pełnomocnictwa, np. w formacie DOC, należy opatrzyć podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

e)      Czy od przesłanego pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa?

Tak. Opłatę skarbową w kwocie 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście, przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie lub na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00 – 691 Warszawa,

Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

W tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za pełnomocnictwo - należy zamieścić skrót UODO.

f)       W jakich przypadkach nie uiszcza się opłaty skarbowej od pełnomocnictwa?

Opłaty od złożonego pełnomocnictwa nie uiszcza się między innymi w przypadku, gdy mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt. 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.), np. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

g)      Czy należy dołączyć do pełnomocnictwa potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej?

Jeśli zgłoszenia o wyznaczeniu IOD dokonuje pełnomocnik, do zgłoszenia należy dołączyć podpisane pełnomocnictwo w formie elektronicznej oraz dowód dokonania opłaty skarbowej w postaci dokumentu wykonania zlecenia przelewu przez system bankowości elektronicznej lub w postaci skanu otrzymanego dowodu wpłaty (w przypadku wpłaty za pośrednictwem poczty lub w kasie urzędu).

h)      Czy pełnomocnik ujawniony w CEIDG, może w imieniu administratora/podmiotu przetwarzającego zawiadomić Prezesa UODO o wyznaczeniu inspektora ochrony danych?

Tak, pełnomocnik ujawniony w CEIDG może dokonać zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych. Taki pełnomocnik nie musi przesyłać pełnomocnictwa z uwagi na ww. wpis w CEIDG.

i)      Czy pełnomocnik zawiadamiając o wyznaczeniu IOD może przedstawić pełnomocnictwo uwierzytelnione elektronicznie przez notariusza?

Tak, osoba działająca w imieniu administratora/podmiotu przetwarzającego, może do zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych załączyć pełnomocnictwo, które będzie uwierzytelnione elektronicznie przez notariusza. W takim przypadku do zawiadomienia należy załączyć pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez notariusza i opatrzone jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.).

5.      Jak wysłać zawiadomienie dotyczące IOD przez ePUAP?

W przypadku niedających się rozwiązać problemów z wysłaniem zawiadomienia przez platformę biznes.gov.pl, zawiadomienie można wysłać przez platformę epuap.gov.pl (użytkownik po zalogowaniu i wybraniu formularza przekierowywany jest na portal obywatel.gov.pl), wskazując w piśmie dane wymagane przez art. 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wskazówki dostępne są w załączniku - https://uodo.gov.pl/pl/file/1390

2018-08-31 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-08-31
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-08-31 14:08:24
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2018-09-24 14:44:59