Jak szybko należy zgłosić naruszenie Prezesowi UODO?

Zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55 RODO, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Jak wynika z ww. artykułu, zgłoszenie naruszenia powinno być przesłane do właściwego organu nadzorczego, bez zbędnej zwłoki. To czy zawiadomienia dokonano bez zbędnej zwłoki, należy ustalić z uwzględnieniem w szczególności charakteru i wagi naruszenia, jego konsekwencji oraz niekorzystnych skutków dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto administrator musi zgłosić naruszenie nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Według Grupy Roboczej Art. 29 administrator „stwierdza” naruszenie, kiedy ma on wystarczający stopień pewności co do tego, że miało miejsce zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu, które doprowadziło do naruszenia ochrony danych.  

Termin wskazany w art. 33 ust. 1 RODO nie powinien być przekraczany przez administratorów, jednakże RODO przewiduje pewne okoliczności, gdy zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu może nastąpić po 72 godzinach od stwierdzeniu naruszenia. W takim przypadku, administrator jest zobligowany do podania przyczyn opóźnienia (więcej w pkt. „Czy dopuszczalne jest przekazywanie informacji o naruszeniu po upływie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia?”).

2018-05-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-23
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Głuch 2018-05-23 13:05:26
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2018-08-31 11:04:38