Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

PESEL w punktach sprzedaży węgla

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym kupując węgiel musisz podać swoje dane. Niebawem jednak za sprawą UODO zakres pozyskiwanych danych ma ulec ograniczeniu.

Infolinia UODO odbiera dużo sygnałów od osób kupujących obecnie węgiel i zaniepokojonych zakresem danych, które przy tej okazji są od nich wymagane.

Obecnie kupując węgiel do celów opałowych w gospodarstwach domowych, sprzedawca musi pozyskać dane osoby, która do takich celów nabywa węgiel. Wymagają tego przepisy ustawy o podatku akcyzowym, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku.

Regulacje te nałożyły na sprzedawców węgla obowiązek odebrania od nabywcy oświadczenia zawierającego:

  • ilość i przeznaczenie węgla ,
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz
  • numer PESEL.

Oświadczenie powinno też zawierać czytelny podpis osoby, która je składa. Ponadto kupujący w celu potwierdzenia tożsamości muszą okazać sprzedawcy dowód osobisty lub inny dokument, o którym mowa w powołanych przepisach.

Takich obowiązków nie muszą dopełniać osoby, które jednorazowo kupują do 200 kg węgla.

Przyjęte rozwiązania prawne prowadzące do pozyskiwania tak szerokiego zakresu danych osobowych, budzą wątpliwości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dlatego też Prezes UODO zwrócił się do ustawodawcy z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych i zmianę przepisów o podatku akcyzowym.

Ministerstwo Finansów, po zapoznaniu się z argumentami Prezesa UODO, postanowiło ograniczyć zakres danych w związku ze sprzedażą węgla. W projektowanych regulacjach dotyczących podatku akcyzowego zaproponowało odstąpienie od wymogu podania numeru dowodu osobistego lub nazwy i numeru innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Pozostawiono jednak wymóg podania numeru PESEL, który pozwoli organom podatkowym, przy ewentualnej kontroli, na właściwą identyfikację osób składających oświadczenie w zakresie wyrobów węglowych.

2019-10-25 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-10-25
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2019-10-25 12:10:34
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2019-10-25 12:02:52