Czy podczas pobytu w szpitalu muszę oddać swój dowód osobisty do depozytu szpitalnego?

Nie. Pacjent ma takie prawo, ale nie ma takiego obowiązku.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, stwierdza w artykule 39, że pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, a koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot (chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej). Warto jednak zauważyć, że w takim depozycie dokumenty będą bezpieczniejsze niż np. w niezabezpieczonej szafce na wieloosobowej sali. Zasady depozytu reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Pacjent otrzymuje potwierdzenie przyjęcia rzeczy wartościowych oddawanych do depozytu (kartę depozytową), zawierające m.in. spis rzeczy wartościowych oddanych do depozytu i ich opis.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-22
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-22 13:03:03
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-22 13:05:56