Czy podstawą umieszczania informacji o niepełnosprawności w e-legitymacji i mLegitymacji jest zgoda?

Nie. Tę kwestię regulują przepisy prawa.

Uczeń niepełnosprawny otrzymuje legitymację szkolną lub e-legitymację szkolną wystawioną na innym wzorze niż pozostali uczniowie. mLegitymacja ma stanowić mobilną wersję legitymacji lub e-legitymacji szkolnej. Numer wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej jest w niej, w przypadku ucznia niepełnosprawnego, uzupełniony dodatkowo oznaczeniem „-N”.

Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się zawsze na wniosek rodziców. Jednak po dostarczeniu takiego dokumentu do szkoły działania placówki regulują przepisy prawne. Musi ona zapewnić odpowiednie wsparcie, pomoc, rewalidację, dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-29
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-29 12:03:04
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-29 12:14:07