Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Prezes UODO rozpoczyna konsultacje dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych

Prezes UODO zamierza przyjąć zgodnie z art. 28 ust. 8 RODO standardowe klauzule umowne w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych. 

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach publicznych i odniesienia się m.in. do następujących kwestii:

  1. Jak dokumentować polecenia administratora dotyczące przetwarzania danych?
  2. Jak weryfikować zobowiązania do zachowania tajemnicy przez osoby upoważnione do przetwarzania danych?
  3. Jak precyzyjnie powinny być w umowie wskazane środki bezpieczeństwa wymagane na mocy art. 32 RODO?
  4. Jak skutecznie wywiązywać się z obowiązków związanych z realizacją żądań osoby, której dane dotyczą?
  5. Jak realizować obowiązek udostępnienia informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków ciążących na administratorze (m.in. art. 28, 32-36 RODO)?
  6. Jak zapewniać zgodność działań innego podmiotu przetwarzającego z postanowieniami umowy zawartej z administratorem?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania na adres email: zas@uodo.gov.pl wszelkich uwag i postulatów. W tytule prosimy wskazać hasło „Konsultacje Umowa powierzenia”. Termin zgłoszenia stanowisk upływa 1 lutego 2019 r.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Podane dane kontaktowe (np. imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, funkcja pełniona w reprezentowanej organizacji) będą wykorzystane celem przygotowania raportu z konsultacji społecznych. Dane te mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, która przewiduje ograniczenie ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 tej ustawy).

Dane osób reprezentujących instytucje i podmioty gospodarcze zostaną opublikowane. Dane osób prywatnych, które nie wyrażą poniższej zgody, zostaną zanonimizowane. Jeżeli zgadzają się Państwo na upublicznienie swoich danych kontaktowych, prosimy, by do przesyłanych uwag dołączyć poniższe oświadczenie zgody:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 w celu publikacji na stronie internetowej Urzędu danych autorów uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych dotyczących umów powierzenia.”

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych - https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

2019-01-14 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2019-01-14
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2019-01-14 16:01:14
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2019-01-14 16:36:16