Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

43. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 15.12.2020 r.

Podczas 43. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła: Strategię EROD na lata 2021-2023 (w tym powołała Zespół Ekspertów Wspierających); Oświadczenie dotyczące końca okresu przejściowego w związku z brexitem; Wytyczne w sprawie ograniczeń na podstawie art. 23 RODO; ostateczną wersję Wytycznych w sprawie współzależności dyrektywy PSD2 i RODO oraz Wytycznych w sprawie.

EROD przyjęła swoją Strategię na lata 2021-2023, w której określonostrategiczne cele Rady, skupione wokół czterech filarów, a także trzy kluczowe działania w ramach każdego filaru, aby pomóc zrealizować te cele.

W ramach Strategii na lata 2021-2023 EROD podjęła decyzję o utworzeniu Zespołu Ekspertów Wspierających (Support Pool of Experts - SPE) na podstawie projektupilotażowego.

W związku z zakończeniem okresu przejściowego w związku z brexitem, który upłynie 31 grudnia 2020 r., EROD wydała Oświadczenie dotyczące końca okresu przejściowego, w którym opisuje główne konsekwencje zakończenia tego okresu dla administratorów i podmiotów przetwarzających, a także przyjęła Notę informacyjną w sprawie przekazywania danych na mocy RODO do Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego.

EROD przyjęła Wytyczne w sprawie ograniczeń praw osób, których dane dotyczą, na podstawie art. 23 RODO. Zawierają one dokładną analizę kryteriów stosowania ograniczeń, ocen, których należy dokonywać, dotyczących tego, jak osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać swoje prawa po zniesieniu ograniczeń oraz konsekwencji naruszeń art. 23 RODO. Wytyczne zostaną przedłożone do konsultacji publicznych na okres 8 tygodni.

W następstwie konsultacji publicznych, EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych
w sprawie współzależności drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa PSD2) i RODO
. Wytyczne mają na celu zapewnienie dalszych wskazówek dotyczących aspektów ochrony danych w kontekście dyrektywy PSD2,
w szczególności w odniesieniu do związku między odpowiednimi przepisami RODO i dyrektywy PSD2.

Również w następstwie konsultacji publicznych, EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2016/679 do celów przekazywania danych osobowych między organami i podmiotami publicznymi z EOG
i spoza EOG.
Ostateczna wersja wytycznych zawiera uaktualnione sformułowania i uzasadnienie prawne w celu uwzględnienia uwag i informacji zwrotnych otrzymanych w trakcie konsultacji publicznych, jak również niezbędnych zmian wynikających z wyroku w sprawie Schrems II.

EROD przyjęła również Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ERODuważa,
że niezwykle ważne jest, aby środki zwalczania prania pieniędzy były zgodne z prawem do prywatności i ochrony danych zapisanym w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zasadami niezbędności podjęcia takich środków w demokratycznym społeczeństwie i ich proporcjonalnością oraz orzecznictwem TSUE.

Wreszcie EROD przyjęła opinię art. 64 w sprawie projektu decyzji zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych administratora Equinix, przedłożonego Radzie przez holenderski organ nadzorczy.

W związku z 43. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: European Data Protection Board - 43rd Plenary session | Europejska Rada Ochrony Danych (europa.eu).

Agenda 43. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: 20201215plen1.2agenda_public.pdf (europa.eu).

2020-12-17 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-12-17
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2020-12-17 11:12:45
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2020-12-17 11:50:02

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-12-17
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2020-12-17 11:48:38