Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

UODO poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Departamencie Komunikacji Społecznej

Urząd Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko:

  specjalisty w Departamencie Komunikacji Społecznej

oferujemy umowę o pracę.

 

 Główne obowiązki:

 1.   telefoniczne udzielanie informacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 2.  opracowywanie bazy wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych na potrzeby obsługi infolinii,
 3.  przygotowywanie i redagowanie materiałów analitycznych dotyczących problematyki ochrony danych osobowych w ramach właściwości Departamentu Komunikacji Społecznej.

Wymagania niezbędne:

 1.   ukończone studiawyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
 2.    minimum  roczny staż pracy poparty świadectwami pracy.

Inne wymagania niezbędne:

 1.  znajomość postepowania administracyjnego oraz regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 2. biegła znajomość obsługi komputera,
 3. umiejętność obsługi systemów informacji prawnej,
 4.  komunikatywności i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, orientacja na rozwiązywanie problemów petenta,
 5. dobra dykcja, miły ton głosu, kultura osobista,
 6. dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:

 1.  znajomość przepisów z zakresu praw człowieka, prawa cywilnego, prawa ochrony konsumentów,
 2. umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej,
 3.  mile widziane doświadczenie w pracy w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach  pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę; pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy), nagrody jubileuszowe.
 • Możliwość uzyskania nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia.
 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej.
  • Pakiet socjalny:

                   1. dofinansowanie do sportu i kultury,

                   2. dofinansowanie do wypoczynku  pracowników i ich dzieci,

                   3. karty fitness (Benefit).

Wymagane dokumenty:

 1.  informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, dane służące do  kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg  dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  w zakresie  niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 4.  w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 4)  może być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich  w  kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.


                                      .......................................................

                                                              Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

 1.  dokumenty z dopiskiem w zależności od stanowiska na jakie się aplikuje tj.: „specjalista DKS”;  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. termin składania ofert: 04 maja 2022 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego  dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 3.  do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych  dokumentów,
 4.  osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty       zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres  najbliższych 6 miesięcy. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w UODO

 1.  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony    Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

  -  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  -  e-mail: iod@uodo.gov.pl

 3. Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

  Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 4. Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 5. Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1]Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

 

2022-04-01 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2022-04-01
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-04-01 10:04:11
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-05-05 11:55:29