Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy należy zawiadamiać o zmianie, gdy następuje zmiana osób uprawnionych do reprezentacji?

Czy należy przesłać zawiadomienie dotyczące IOD w sytuacji zmiany osoby/osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, który wyznaczył IOD?

Przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.) nie zobowiązują do zawiadamiania organu nadzoru o zmianach danych osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji podmiotu, który wyznaczył IOD.

Zgodnie art. 10 ust. 4 u.o.d.o. podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych, ma obowiązek zawiadomić Prezesa UODO o każdej zmianie danych wskazanych w ustępach 1 i 3 art. 10 powołanej ustawy. A zatem Prezesa UODO trzeba powiadomić o zmianach, które dotyczą takich danych, jak:

– imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora,

– imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna,

– firma przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

– pełna nazwa oraz adres siedziby, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest podmiot inny niż wskazany w dwóch powyższych punktach,

– numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

Organ nadzorczy trzeba również zawiadomić o odwołaniu IOD. Analogiczne rozwiązania dotyczące powiadamiania Prezesa UODO odnoszą się do sytuacji, w której podmiot wyznaczył osobę zastępującą inspektora (stosownie do art. 11a ust. 3 u.o.d.o.).

Ponieważ przepisy u.o.d.o. nie zobowiązują administratora do zawiadamiania organu nadzoru o zmianach danych osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji podmiotu, który wyznaczył IOD, nie ma potrzeby informowania Prezesa UODO o takich zmianach.

Warto nadmienić, że również przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości , nie zobowiązują administratora do zawiadamiania organu nadzoru o zmianach danych osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji podmiotu, który wyznaczył IOD.

2022-04-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-04-11
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-04-08 11:04:40
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-04-11 08:42:55