Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy biegli rewidenci mają status administratora w związku ze świadczeniem swoich usług?

Czy, a jeżeli tak, to z jakich powodów należy przyjąć, że biegły rewident (firma audytorska) ma status odrębnego administratora w związku ze świadczeniem usług na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym?

Ocena roli firm audytorskich oraz biegłych rewidentów w prowadzonych przez nie operacjach przetwarzania danych powinna opierać się na przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str1, z późn. zm.).

Kluczowe dla określenia, czy podmiot w danych operacjach przetwarzania występuje w roli administratora czy podmiotu przetwarzającego jest ustalenie czy realizuje własne cele w sposób przez siebie określony, czy też przetwarza dane na zlecenie administratora realizując „jego cel”. Firmy audytorskie oraz biegli rewidenci wykonując swoje zadania nie są związane poleceniami klienta oraz muszą działać zgodnie z obowiązującymi je przepisami. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wskazuje, że istotą tego zawodu jest niezależność i obiektywizm w przeprowadzaniu badania. Biegły rewident jest obowiązany w szczególności: postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem; przestrzegać krajowych standardów wykonywania zawodu, wymogów niezależności oraz zasad etyki zawodowej. Dodatkowo art. 2b tej ustawy wskazuje wprost na sposoby zabezpieczenia danych przetwarzanych w ramach działalności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów. Tym samym, charakter relacji pomiędzy firmami audytorskimi oraz biegłymi rewidentami a ich klientami wskazuje na to, że występują one w roli samodzielnych administratorów.

2019-11-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-11-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-11-07 14:11:44
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-11-07 14:22:55