Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy szczególny obowiązek upubliczniania decyzji administracyjnej zwalnia z anonimizacji danych?

Czy w przypadku obowiązkowej publikacji decyzji administracyjnych należy dokonywać anonimizacji danych osobowych? Na mocy obowiązujących przepisów dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ w sprawie odwołania w procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej wydaje decyzję administracyjną. Jest ona zamieszczana - w terminie 2 dni od dnia jej wydania - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu (art. 154 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zdarzają się sytuacje, kiedy w uzasadnieniu decyzji wskazywane są imiona i nazwiska osób uczestniczących w postępowaniu lub osób, których dotyczyły zarzuty (np. dotyczące niewystarczających uprawnień personelu medycznego). Czy tego typu dane powinny zostać zanonimizowane przed ich upublicznieniem?

Jak wskazuje art. 86 i motyw 154 RODO, dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot, dla pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie (art. 1 ust. 1). Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1, zwanym dalej "centralnym repozytorium"(art. 1 ust. 2).

Do kwestii stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku gdy zastosowanie mogą mieć przepisy innych ustaw odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 października 2009 r. I OSK 322/09: "(...) ustawa o dostępie do informacji publicznej reguluje ogólne zasady postępowania w tych sprawach a jej przepisów nie stosuje się wyłącznie wtedy gdy są one nie do pogodzenia z przepisami ustaw szczególnych, które w sposób odmienny regulują zasady i tryb dostępu do informacji publicznych."

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu

Wobec powyższego można przyjąć, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pozostają w stosunku do siebie w relacji przepisu ogólnego do szczególnego.

Odnosząc się do kwestii danych osobowych w publikowanych decyzjach administracyjnych należy wskazać, że dostęp do informacji publicznej nie ma charakter nieograniczonego. Ograniczenie w tym zakresie przewidziano w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Prywatność osoby, jako dobro chronione prawem powinno mieć pierwszeństwo przed innym dobrem prawem chronionym – dostępnością do informacji publicznej.

Należy także pamiętać, że udostępnianie danych osobowych zawartych w dokumentach urzędowych podlega przepisom RODO. Oznacza to, że w przypadku, gdy ujawnieniu w ramach krajowych systemów dostępu do informacji publicznej podlegają dane osobowe, to RODO znajduje zastosowanie. W praktyce podmioty udostępniające te dane muszą pamiętać o przestrzeganiu m.in. zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. lit. c RODO), która stanowi, że dane osobowe powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Oznacza, to że dane mogą być udostępnione tylko w takim zakresie, który jest niezbędny dla zrealizowania celu, jakim w przedstawionym powyżej przypadku jest podanie do publicznej wiadomości informacji, iż organ podjął określonej treści decyzję.

Wobec powyższego jeżeli w treści decyzji znajdują się dane osób fizycznych np. imiona i nazwiska osób, których dotyczyły zarzuty (jak choćby niewystarczające uprawnienia personelu medycznego), to zamieszczając na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej decyzję administracyjną, należy zachować ostrożność i starannie ocenić, w określonym stanie faktycznym i prawnym, jakie informacje powinny być przekazane, a jakie zanonimizowane przed upublicznieniem decyzji.

2020-05-18 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2020-05-18
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-05-18 13:05:37
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-05-18 13:51:33