Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy dopuszczalne jest rejestrowanie egzaminów przeprowadzanych zdalnie przez uczelnie wyższe?

Czy przepisy prawa dopuszczają rejestrowanie egzaminów przeprowadzanych zdalnie (np. przez platformę e-learningową) przez uczelnie wyższe? W związku obecną sytuacją epidemiologiczną, zastanawiamy się czy istnieje podstawa prawna do zorganizowania zaliczenia egzaminu poza siedzibą uczelni. Dotychczas wszelkie czynności, które wiązały się ze sprawdzaniem wiedzy studentów odbywały się na terenie uczelni. Czy jeśli zdecydujemy się na przeprowadzanie egzaminów w formie zdalnej powinniśmy odebrać zgody od studentów?

W myśl art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej p.s.w.n.), wprowadzonego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującego od 18 kwietnia 2020 r. — uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób, o którym mowa w art. 76a ust. 1, uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej (art. 76 ust. 2).

Zgoda nie jest właściwą przesłanką przetwarzania danych osobowych studentów i pracowników uczelni w powyższym przypadku. Zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy istnieje wyraźny brak równowagi między osobą, której dane dotyczą, a administratorem (motyw 43 RODO), ponieważ jest mało prawdopodobne, by w tej konkretnej sytuacji zgodę wyrażono dobrowolnie. W relacji uczelnia-student (uczelnia-pracownik) występuje taka nierówność dwóch podmiotów. Ponadto zgoda może być w każdej chwili odwołana (art. 7 ust. 3 RODO).

A zatem art. 76a p.s.w.n łącznie z art. 6 lit. e RODO należy uznawać, za podstawę do utrwalenia (zarejestrowania) przebiegu egzaminu w przypadku gdy uczelnia będzie organizowała weryfikację osiągniętych efektów uczenia się studentów określonych w programie studiów ( np. zaliczenia, egzaminy kończące określone zajęcia, egzaminy dyplomowe) poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z §  18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów protokół egzaminu dyplomowego przeprowadzanego zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy jest sporządzany na podstawie nagrania zawierającego zarejestrowany przebieg egzaminu.

 

 

2020-05-18 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2020-05-18
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-05-18 14:05:11
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-05-18 14:01:25