Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jaki jest status WIOŚ w związku z wizyjnym systemem kontroli składowisk odpadów?

Czy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest współadministratorem czy odrębnym administratorem danych pozyskiwanych z wizyjnego systemu kontroli składowisk odpadów? Czy w przypadku udostępnienia przez podmiot prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów obrazu z wizyjnego systemu kontroli w czasie rzeczywistym na rzecz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi?

Aby określić status danego podmiotu w procesie przetwarzania należy przede wszystkim kierować się definicją administratora zawartą w RODO. Na podstawie art. 4 pkt 7 RODO, administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Jeśli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania są oni wówczas współadministratorami (art. 26 ust. 1 RODO). W takim przypadku współadministratorzy w drodze wspólnych uzgodnień określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Zwrócić należy uwagę, że w przypadku podmiotu publicznego współadministrowanie musi znajdować oparcie w przepisach prawa, z których to przepisów wynikać ma istnienie między współadministratorami wspólnoty celów i sposobów przetwarzania.

Inną kwestią jest udostępnienie danych osobowych na rzecz odrębnego administratora. Do udostępnienia danych osobowych dochodzi jeśli dane te przekazywane są innemu podmiotowi w celu realizacji przez podmiot jego własnych zadań, wynikających np. z przepisów prawa. Staje się on wtedy odrębnym administratorem odpowiedzialnym za legalność i bezpieczeństwo posiadanych danych, zobligowanym do podjęcia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w taki sposób, aby zagwarantować maksymalną ochronę praw i wolności każdej osobie fizycznej.

Zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b-6f. 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a.

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu (art. 25 ust. 6d).

Zgodnie z art. 25 ust. 6f ustawy o odpadach w przypadku magazynowania lub składowania wymienionych w tym przepisie odpadów palnych prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.

Zgodnie zaś z art. 25 ust. 6h ww. ustawy prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

Stosownie do art. 25 ust. 6g ww. ustawy wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykorzystuje dostęp do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym w przypadku:

1) prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

2) powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Dostępność obrazu w czasie rzeczywistym zapewnia się przez udostępnienie WIOŚ loginu i hasła dostępu do systemu kontroli, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, za pomocą odpowiedniego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów zawarto informacje o wymaganiach technicznych dla urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli oraz wytyczne dotyczące tego systemu.

Ustawa o odpadach wprost nie wymienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jako administratora. W takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę, iż pojęcie administratora ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy, gdyż może nim być w zasadzie każdy podmiot, o ile ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz fakt, iż w przypadku podmiotów szeroko rozumianego sektora publicznego podmiot będący administratorem może być wskazany w konkretnym przepisie prawa, jednak najczęściej ma miejsce sytuacja, w której rola ta wynika z charakteru, kompetencji lub zakresu zadań publicznych, jakie przepisy te mu przypisują.

Analiza powyższych przepisów pozwala zasadnie przyjąć, że w przypadku udostępnienia przez podmiot prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów obrazu z wizyjnego systemu kontroli w czasie rzeczywistymna rzecz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, inspektor przetwarza pozyskane w ten sposób dane osobowe dla realizacji własnych zadań. W takiej sytuacji mamy zatem do czynienia z udostępnieniem danych osobowych na rzecz odrębnego administratora.

2020-08-25 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2020-08-25
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-08-25 12:08:53
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-08-25 12:21:00