Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy komornikowi należy udostępnić dane w postaci nr rachunku bankowego pracownika?

Czy komornikowi sądowemu, na żądanie wniesione w trybie art. 761 § 1 1 kodeksu postepowania cywilnego należy udostępnić informację o numerze rachunku bankowego pracownika? Na stronie archiwalnej GIODO znajduje się odpowiedź na podobne pytanie (https://archiwum.giodo.gov.pl/318/id_art/3277/j/pl), ale w odpowiedzi wskazana jest inna podstawa z kpc. Czy stanowisko to jest aktualne w świetle obowiązujących przepisów?

Zgodnie z przepisami RODO, podmiot może przetwarzać (w tym udostępniać) dane osobowe zwykłe po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 6 RODO. Jedną z wymienionych w tym przepisie przesłanek jest sytuacja, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W takim przypadku - jak stanowi ust. 3 tego artykułu - podstawa przetwarzania musi być określona w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

W przypadku żądania przez komornika określonych danych w toku prowadzonego przez niego postępowania, należy sięgnąć do właściwych przepisów (tu: przepisów prawa krajowego) określających uprawnienia komornika. Podstawę prawną do pozyskiwania przez komornika danych osobowych dłużnika na potrzeby prowadzonego postępowania egzekucyjnego stanowią przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w tym art. 761 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego - powołany jako podstawa żądania komornika w zasygnalizowanej sytuacji.

Przepis ten ustanawia przykładowy, niezamknięty katalog osób i instytucji, do których organ egzekucyjny może zwracać się o udzielenie informacji. Wśród tych podmiotów wskazano „inne instytucje i osoby nieuczestniczące w postępowaniu”, do których można zaliczyć pracodawców. Podmioty te, na żądanie organu egzekucyjnego zobowiązane są udostępnić informacje na temat stanu majątkowego dłużnika lub danych umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do informacji takich może należeć numer rachunku bankowego dłużnika. Ocena, które informacje są niezbędne w konkretnym przypadku, należy bowiem do komornika. Warto nadmienić, żezgodnie z art. 222 pkt 8 ustawy o komornikach sądowych, komornik odpowiada dyscyplinarnie za zawinione działania lub zaniechania (przewinienia dyscyplinarne), takie jak m. in. pozyskiwanie informacji z naruszeniem art. 761 § 1 kpc.

Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. Informacji udziela się w oparciu o dane przekazane przez organ egzekucyjny, w terminie przez niego wyznaczonym, o ile przepisy szczególne nie przewidują innego terminu (art. 761 § 2 i §  21 kpc).

Natomiast art. 882 § 1 kpc. powołany w materiale zamieszczonym na stronie archiwalnej GIODO określa obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia za pracę w ramach egzekucji prowadzonej przez komornika. Celem tego przepisu jest zatem uregulowanie czynności zajęcia wynagrodzenia za pracę. Na podstawie tego przepisu komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielenie jego dochodu z wszelkich innych tytułów. Ponadto wzywa pracodawcę, aby podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi oraz w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. Natomiast po stronie pracodawcy istnieje obowiązek niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie ww. okoliczności (na podstawie art. 882 § 2 kpc).

Udostępnienie danych komornikowi w powyższych sytuacjach będzie następowało zatem w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisem prawa na administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w połączeniu z właściwym przepisem procedury cywilnej, w zależności od tego, jaki cel lub podstawę prawną powołał komornik. Przy realizacji tego obowiązku należy pamiętać o przestrzeganiu zasady integralności i poufności danych określonej w art. 5 ust. 1 lit. f RODO, czyli zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2021-04-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2021-04-02
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-04-02 08:04:27
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-04-06 09:53:26