Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jakie informacje można publikować w BIP wz. z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych?

Proszę o przedstawienie stanowiska odnośnie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska zawartych w zawiadomieniu o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie art. 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.). Czy starosta otrzymując od zewnętrznego podmiotu dane osobowe zawarte w zawiadomieniu może ingerować (anonimizacja danych nadmiarowych) w treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, czy też to zewnętrzny podmiot powinien przekazać zanonimizowany dokument. Czy w opisanej sytuacji starosta jest administratorem danych osobowych?

W przedstawionej sytuacji należy kierować się ściśle treścią powołanego przepisu, bo jednoznacznie rozstrzyga on przedstawione wątpliwości. § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) wskazuje, w jakich przypadkach i przez jaki okres czasu starosta jest zobowiązany do udostępnienia na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego informacji określonych w ust. 2 pkt 1-3 tego paragrafu w celu zawiadomienia właściwych osób o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Przepis jednoznacznie wskazuje, że zamieszczenie informacji następuje na żądanie wykonawcy, ale niezależnie od tego, w jakim zakresie czy formie wykonawca przekazał te informacje staroście, udostępnieniu w BIP i na tablicy ogłoszeń powinny podlegać jedynie te informacje, które podane są w § 38 ust. 2 pkt 1-3, a nie obejmują one imienia i nazwiska. Informacje mogą być udostępnione jedynie przez  ściśle wskazany w przepisie czas. Przepis nakłada ten obowiązek na starostę i w zakresie przetwarzania danych osobowych dla realizacji tego zadania będzie on administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

 

2021-04-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2021-04-02
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-04-02 08:04:59
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-04-02 10:07:27