Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jaka jest podstawa przetwarzania danych w przypadku monitoringu karier zawodowych studentów?

Publiczna uczelnia wyższa planuje realizować monitoring karier zawodowych absolwentów zgodnie z art. 352 pkt 14 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Proszę o wyjaśnienie, czy wskazany powyżej przepis prawa stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych absolwentów (w celu monitoringu karier zawodowych) w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czy też w tym celu należy uprzednio pozyskać stosowne zgody od studentów bądź absolwentów.

Administrator będący podmiotem publicznym, oceniając, czy przetwarzanie danych jest dopuszczalne w określonej sytuacji, powinien przede wszystkim kierować się przepisami prawa odnoszącymi się do jego działalności. Podmioty publiczne co do zasady przetwarzają dane na podstawie i w granicach określonych przez przepisy prawa.

W przypadku podmiotów publicznych - co do zasady - właściwymi podstawami do przetwarzania danych osobowych powinny być przesłanka określona w art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w połączeniu z właściwymi przepisami szczególnymi określającymi zadania konkretnych organów i instytucji, a zatem gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Natomiast zgoda osoby, której dane dotyczą, może być odebrana przez podmiot publiczny w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa. Wynika to z zasady praworządności, zgodnie z którą podmioty publiczne działają na podstawie przepisów prawa i w jego granicach.

Tymczasem zgodnie z brzmieniem art. 352 ust. 14 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy uczelnia może prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów”. Przepis ten nie nakłada na uczelnię obowiązku prowadzenia monitoringu karier, a jedynie daje jej taką możliwość.

Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie, że podstawą przetwarzania danych absolwentów uczelni wyższej w związku z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy nie będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, lecz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

2021-09-06 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2021-09-06
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-09-06 14:09:46
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-09-06 14:22:01