Czy kadry powinny zamazywać zdjęcia z kopii dyplomów potwierdzających wykształcenie pracownika?

Nie, przepisy prawa pracy i przepisy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej zezwalają na przechowywanie tych danych w aktach osobowych pracownika.

Pracodawca ma prawo gromadzić w aktach osobowych pracownika kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, dokumentując tym samym odpowiednie kwalifikacje potrzebne do wykonywania określonej pracy (art. 221 § 3 pkt 4 Kodeksu pracy (Kp) oraz § 3 pkt 2 lit. k) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej).

Ponadto, zgodnie z art. 94 pkt 9b Kp pracodawca jest obowiązany w szczególności przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zatem zdjęcie z dyplomu stanowi integralną część tego dokumentu, a zamazywanie fragmentów na nim bądź ich wycinanie może doprowadzić do utraty jego autentyczności.

W związku z powyższym, przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku znajdującego się na rzeczonych dokumentach będzie oparte na art. 6 ust. 1 lit. c RODO -  czyli związane z realizacją obowiązku pracodawcy (administratora) wynikającego z przepisu prawa.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-23
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 14:03:27
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 14:27:44