Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy okręgowa izba inżynierów budownictwa może udostępnić inwestorowi dane projektanta?

Pełnię funkcję IOD w okręgowej izbie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Izba otrzymuje wnioski od inwestorów o udostępnienie danych projektantów (członków izby samorządu zawodowego). Jako uzasadnienie inwestorzy wskazują brak możliwości kontaktu z projektantem. Zastanawiam się, czy w takiej sytuacji izba może udostępnić dane projektanta.

Każdy wniosek o udostępnienie danych osobowych wymaga indywidualnej analizy. Rozpatrujący go administrator, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie, musi wziąć pod uwagę konkretne okoliczności faktyczne i prawne, w tym obowiązujące przepisy prawa, rodzaj danych osobowych, cel oraz uzasadnienie potrzeby posiadania danych przez podmiot, który występuje o ich udostępnienie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do podstawowych obowiązków projektanta należy wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. Projektant pełni zatem istotną rolę w procesie budowlanym, a możliwość łatwego kontaktu z nim jest nieodzownym elementem prawidłowego wykonania projektu budowlanego. Jak wskazuje się w doktrynie, „Rola projektanta jako uczestnika procesu budowlanego w zakresie wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań trwa już od chwili podjęcia czynności przygotowawczych związanych z wystąpieniem o pozwolenie na budowę (tj. od zawarcia umowy z inwestorem) przez postępowanie administracyjne o pozwolenie na budowę, a także w toku realizacji budowy i jej zakończenia. Nie można też wykluczyć, że również podczas użytkowania obiektu budowlanego, np. w razie potrzeby zmiany sposobu użytkowania obiektu związanej z dokonaniem robót budowlanych.”[1]

Ponadto w doktrynie zwraca się uwagę, że „Nałożenie w art. 20 ust. 1 pkt 3 na projektanta obowiązku wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań jest kolejnym przykładem modyfikacji wzajemnych obowiązków i uprawnień inwestora i projektanta jako stron umowy o przygotowanie projektu w interesie publicznym, mianowicie po to, aby zapewnić udział czynnika fachowego także przy wykładni projektu budowlanego. Określony w komentowanym przepisie obowiązek projektanta jest niezależny od tego, czy został ujęty w umowie, odmowa zaś jego wykonania może być uznana za naruszenie obowiązków zawodowych projektanta i z tego powodu poddana sankcji administracyjnej na podstawie art. 95 pkt 4.”[2]

Wobec powyższego w każdym przypadku, gdy inwestor wnosi do okręgowej izby samorządu budownictwa wniosek o przekazanie danych kontaktowych projektanta odpowiedzialnego za realizację projektu budowlanego, należy dokonać analizy, dlaczego inwestor prosi o te dane. Inwestor powinien uprawdopodobnić, czy utrudniony jest kontakt z projektantem i czy w związku z tym istnieje zagrożenie dla prawidłowej i bezpiecznej realizacji procesu budowlanego inwestora.

Do zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb, reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków, ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem (art. 8 pkt. 1-3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa). Dodać należy, że okręgowa rada izby wykonuje zaś zadania samorządu zawodowego na obszarze działania izby, w tym prowadzi listę członków okręgowej izby (art. 19 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

W kontekście powyższych zadań okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz obowiązków projektanta jako członka tej izby, jak również jego obowiązków określonych w Prawie budowlanym należy uznać za zasadne udostępnienie danych projektanta przez ww. izbę samorządu zawodowego, gdy przeprowadzona przez nią ocena wykaże, że jest to konieczne dla prawidłowej realizacji procesu budowlanego.[1] A. Plucińska-Filipowicz, T. Filipowicz [w:] Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, red. M. Wierzbowski, LEX/el. 2021, art. 20

[2] Z. Kostka [w:] Prawo budowlane. Komentarz, wyd. III, red. A. Gliniecki, Warszawa 2016, art. 20

2022-05-12 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-05-12
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-05-12 10:05:40
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-05-12 10:04:09