Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Podmiot monitorujący

Za monitorowanie przestrzegania kodeksu odpowiada podmiot, który dysponuje odpowiednim poziomem wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem kodeksu i został akredytowany w tym celu przez Prezesa UODO. Może on zostać akredytowany, jeżeli:

  • wykazał swoją niezależność i wiedzę fachową w dziedzinie będącej przedmiotem kodeksu;
  • dysponuje procedurami, które pozwalają ocenić zdolność konkretnych sygnatariuszy do stosowania kodeksu, monitorować przestrzeganie przez nich jego przepisów oraz okresowo dokonywać przeglądu jego funkcjonowania;
  • dysponuje procedurami i strukturami, które pozwalają rozpatrywać skargi na naruszenie kodeksu lub na sposób wdrożenia oraz które pozwalają zapewnić przejrzystość tych procedur i struktur dla osób, których dane dotyczą, i opinii publicznej;
  • w sposób satysfakcjonujący wykazał Prezesowi Urzędu, że jego zadania i obowiązki nie powodują konfliktu interesów.

Podmiot monitorujący podejmuje przewidziane w kodeksie działania w przypadku naruszenia przez sygnatariusza jego postanowień, w tym zawiesza lub wyklucza go spośród stosujących kodeks. O takich działaniach i ich powodach musi być informowany Prezes UODO.

Aktywność podmiotu monitorującego nie ma wpływu na wykonywanie przez Prezesa Urzędu jego zadań i uprawnień.

Podmiot monitorujący nie jest wymagany w przypadku kodeksów regulujących przetwarzania danych prowadzone wyłącznie przez organy i podmioty publiczne (jednostki sektora finansów publicznych i instytuty badawcze).

2019-07-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2019-07-15
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-15 10:07:00
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-07-17 11:21:57