Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Ratyfikacja protokołu zmieniającego Konwencję 108

Od grudnia 2019 r. obowiązuje ustawa z 16 października 2019 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (Dz.U. poz 2284). Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 8 listopada 2019 r.

Celem ustawy było wyrażenie zgody przez parlament na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r., w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji RP.

Konwencja Nr 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. (Dz.U. z 2003 r. poz. 25) została opracowana pod auspicjami Rady Europy jako pierwsza umowa międzynarodowa dotycząca ochrony danych osobowych w kontekście przestrzegania prawa do prywatności. Wprowadziła mechanizmy ochrony osób przed naruszeniami, jakie mogą mieć miejsce w związku z gromadzeniem i automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz uregulowała kwestię przepływu danych osobowych przez granice państw. Polska stała się jej stroną 1 września 2002 r.

W związku z dynamicznym rozwojem technologii i zmianami, jakie nastąpiły w systemach prawnych w odniesieniu do ochrony danych osobowych od czasu przyjęcia Konwencji, pojawiała się potrzeba jej zmodernizowania poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian do jej tekstu. Podjęte w tym celu prace zaowocowały przyjęciem w 2018 r. omawianego Protokołu.

Wspomniany Protokół zmieniający Konwencję 108 wprowadza do niej liczne modyfikacje.  Zmiany te są na tyle istotne, że nową wersję traktatu eksperci w dziedzinie ochrony danych nazywają Konwencją 108+. Poprawia ona standard ochrony danych osobowych między innymi poprzez :

  • mocniejsze wymogi dotyczące zasad proporcjonalności i minimalizacji danych oraz zgodności z prawem przetwarzania;
  • rozszerzenie rodzajów danych wrażliwych, które będą teraz obejmować dane genetyczne i  biometryczne, przynależność do związków zawodowych i pochodzenie etniczne;
  • obowiązek zgłaszania naruszeń danych;
  • większa przejrzystość przetwarzania danych;
  • nowe prawa dla osób w kontekście podejmowania decyzji algorytmicznych, które są szczególnie istotne w związku z rozwojem sztucznej inteligencji;
  • większą odpowiedzialność administratorów danych;
  • wymóg stosowania zasady „poszanowania prywatności od samego początku”;
  • stosowanie zasad ochrony danych do wszystkich działań związanych z przetwarzaniem, w tym ze względów bezpieczeństwa narodowego, z ewentualnymi wyjątkami i  ograniczeniami, z zastrzeżeniem warunków określonych przez Konwencję, a w każdym razie z niezależną i skuteczną kontrolą i nadzorem;
  • jasny reżim transgranicznych przepływów danych;
  • wzmocnione uprawnienia i niezależność organów ochrony danych oraz poprawę podstaw prawnych dla współpracy międzynarodowej.
2020-02-13 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-02-13
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-02-13 12:02:19
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-02-13 12:59:06