Grupa ds. Koordynacji Nadzoru nad VIS

Wizowy System Informacyjny (VIS) służy do wymiany danych dotyczących wiz między Państwami Członkowskimi. Jego celem jest uproszczenie procedury składania wniosków wizowych, zapobieżenie handlowi wizami i nadużyciom, usprawnienia odpraw w przejściach granicznych oraz sprawdzeń tożsamości na terytorium Państw Członkowskim oraz przyczynienie się do zapobiegania zagrożeniom dla ich bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym celu VIS zapewnia centralne repozytorium danych dotyczących wszystkich wiz krótkoterminowych w państwach strefy Schengen

W celu zapewnienia skoordynowanego nadzoru nad VIS i systemami krajowymi, zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) 767/2008, przedstawiciele krajowych organów ochrony danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych współpracują oraz spotykają się dwukrotnie w ciągu roku w ramach Grupy ds. Koordynacji Nadzoru nad VIS.

W skład Grupy wchodzą organy Państw Członkowskich UE wraz z obserwatorami. Ponadto w pracach Grupy biorą udział krajowe organy nadzorcze Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, jako że kraje te również uczestniczą w Wizowym Systemie Informacyjnym.

Członkowie grupy spotykają się co najmniej dwa razy w roku w celu:

  • wymiany istotnych informacji;

  • przeanalizowania trudności w zakresie wykładni lub stosowania podstaw prawnych SIS II;

  • zbadania problemów związanych ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą;

  • wzajemnej pomocy w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji;

  • sporządzenia uzgodnionych wniosków w sprawie wspólnych rozwiązań problemów oraz upowszechniania wiedzy o prawach do ochrony danych.

Wspólne sprawozdanie z działalności jest przesyłane co dwa lata Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i organowi zarządzającemu.

Szczegółowe informacje na temat Grupy są dostępne na jej stronie internetowej.

Informacje o sposobach realizacji swoich praw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie danych przetwarzanych w systemie VIS można uzyskać na stronie internetowej Komendanta Głównego Policji oraz na stronie UODO.

Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2022-12-07
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-07 11:12:41
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-20 10:01:10