Składanie skargi w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu

Składanie skargi w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu

Każda skarga złożona do Prezesa Urzędu musi zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego skargę;
  2. własnoręczny podpis;
  3. wskazanie podmiotu, na który składana jest skarga (pełną nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania);
  4. dokładny opis naruszenia;
  5. żądanie tj. wskazanie, podjęcia jakich działań składający oczekuje od organu (np. nakazania: usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, itd.).

Jeżeli składający skargę posiada dowody potwierdzające okoliczności wskazane w skardze (np. korespondencję z administratorem, umowy, zaświadczenia) powinien je dołączyć do skargi. Ponieważ Prezes Urzędu jest organem kontrolującym prawidłowość stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora, składający skargę w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do administratora w celu realizacji swoich uprawnień.

 

Zanim złożysz skargę złóż sprzeciw.

Jeżeli administrator danych nie wie, że nie chcesz przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, Prezes UODO może nie móc spełnić Twojego żądania. 

Na podstawie art. 21 ust. 2 i 3 RODO,  jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Przewidziane w art. 58 ust. 2 lit. c RODO uprawnienie do nakazania spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą wymaga, by osoba ta najpierw wystąpiła z danym żądaniem bezpośrednio do administratora/podmiotu przetwarzającego.

WAŻNE: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. c RODO, administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe osoby, której dane dotyczą w przypadku wniesienia przez nią sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 lub art. 21 ust. 2 RODO.

W odniesieniu do sprzeciwu określonego w art. 21 ust. 1 RODOadministrator może zwolnić się z tego obowiązku w przypadku, gdy wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku zaś wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego administratorowi nie wolno już przetwarzać danych do takich celów.

 

Uwaga!

Przedmiotem postępowania przed Prezesem Urzędu nie może być żądanie przyznania odszkodowania z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Ta kwestia może być rozstrzygnięta wyłącznie przed sądem powszechnym.

Składający skargę nie może żądać nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na administratora w postępowaniu zainicjowanym jego skargą. Decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej należy wyłącznie do kompetencji Prezesa Urzędu i nie jest realizowana na wniosek.

 

2018-05-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Wstępnej Oceny Skarg
Wytworzył informację: Adam Furmańczuk 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-20 19:05:56
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-03-27 10:04:24