Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Ikona pliku pdf Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy Nr 108 o Ochronie Osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.pdf
Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 roku
b) Ka�dy organ nadzoru rozpatruje skargi wnoszone przez jakakolwiek osob� dotyczce ochrony jej praw i podstawowych wolno�ci w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie swej kompetencji. 3. Organy nadzoru wykonuj� swe funkcje korzystaj�c z całkowitej niezale�no�ci. 4.
�ci, powiadomieniu lub komunikacie dotycz�cym niniejszego protokołu.
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych.pdf
(WP 248) Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych
Może to również dotyczyć podobnych operacji przetwarzania prowadzonych przez różnych administratorów danych.
Może to dotyczyć szczególnie przypadków, w których ocenę skutków dla ochrony danych przeprowadza organ publiczny.
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące certyfikacji i określania kryteriów certyfikacji.pdf
Wytyczne 1/2018 dot. certyfikacji i określania kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43
Zakres wytycznych Niniejsze wytyczne mają ograniczony zakres. Nie stanowią one podręcznika postępowania służącego do certyfikacji zgodnie z RODO. Głównym celem niniejszych wytycznych jest określenie nadrzędnych kryteriów, które mogą być istotne dla wszystkich rodzajów mechanizmów certyfikacji wydanych zgodnie z art. 42 i 43 RODO.
Opracowanie kryteriów certyfikacji RODO ustanawiło ramy dla rozwoju kryteriów certyfikacji.
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (WP 243).pdf
(WP 243) Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych
GR Art. 29 zawiera wytyczne dotyczące kryteriów i terminów użytych w artykule 37(1).
Zadania te odnoszą się do pomocniczej roli DPO, wspomnianej we części wstępie do tych wytycznych.
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych (WP 242).pdf
(WP 242) Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych
W opinii tej przedstawiono wytyczne dla administratorów danych, aby mogli oni zaktualizować swoje praktyki, procedury i politykę, a także wyjaśniono w niej znaczenie przenoszenia danych, aby dać osobom, których dane dotyczą, możliwość efektywnego wykorzystania ich nowego prawa. 1 Głównym celem przenoszenia
, wytyczne, zalecenia, normy, specyfikacje i praktyki 36
Ikona pliku pdf Wytyczne_RzPP_i_UODO_2.pdf
Realizacja prawa pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione
RzPP-DSD.420.74.2020 WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE PRAWA DO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA NA ODLEGŁOŚĆ Niniejsze wytyczne zawierają rekomendowane rozwiązania, które pozwolą na realizację prawa osoby upoważnionej do informacji o stanie zdrowia pacjenta z uwzględnieniem zasad wynikających z regulacji ochrony danych
WYTYCZNE - WYCIĄG wytyczne ogólne • Kontakt na odległość (rozmowa telefoniczna, wideorozmowa) stanowi formę przekazania informacji pomiędzy zainteresowanymi.
Ikona pliku pdf WP 253 – Wytyczne w sprawie stosowania i ustalania administracyjnych kar pieniężnych do celów rozporządzenia nr 2016-679.pdf
(WP 253) Wytyczne w sprawie stosowania i ustalania administracyjnych kar pieniężnych do celów
Przedstawienie dalszych szczegółów na tym etapie wykracza poza zakres niniejszych wytycznych (szczegółowe wyliczenia mogłyby być przedmiotem kolejnego etapu opracowywania wytycznych). Poniższe czynniki należy oceniać łącznie, np. liczbę osób, których dane dotyczą, wraz z potencjalnym wpływem na te osoby.
 Czy na odpowiednim poziomie zarządzania w organizacji są znane i stosowane właściwe procedury/polityki ochrony danych (art. 24)?
Ikona pliku pdf Wytyczne 1_2018 dotyczące certyfikacji i kryterów certyifikacji.pdf
Wytyczne dotyczące certyfikacji i kryteriów certyfikacji (język angielski)
It will need to give consideration specifically to the separation of powers relating to investigations and enforcement to avoid any potential conflicts of interest. 10 See similarly, Regulation 765/2008/EC, Article 2(20) of the CE marking and ISO 17000:2004, section 3.1 and ISO 17065:2012, section
Ikona pliku pdf Ustawa o udziale RP w SIS i VIS.pdf
Podstawy prawne Schengen
UE L 205 z 07.08.2007, str. 63);> Opracowano na pod- stawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 81, poz. 531, Nr 239, poz. 1593.
Wniosek w sprawie danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen może dotyczyć tylko danych wpisanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do celów odmowy wjazdu.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.
Ikona pliku pdf Wytyczne dot. rozpoznawania twarzy.pdf
Polska wersja wytycznych dotyczących rozpoznawania twarzy już dostępna
Żadne z postanowień niniejszych wytycznych nie powinno być interpretowane jako wykluczające lub ograniczające postanowienia Konwencji 1086. Wytyczne te uwzględniają również nowe zabezpieczenia przewidziane przez Konwencję 108+. I. WYTYCZNE DLA USTAWODAWCÓW I DECYDENTÓW 1.
WYTYCZNE DLA TWÓRCÓW, PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW USŁUG Ta sekcja wytycznych obejmuje w szczególności kwestie związane z fazami rozwoju i produkcji technologii rozpoznawania twarzy.