Masz prawo złożyć skargę do Prezesa UODO

Kiedy można złożyć skargę?

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia – w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Kto może złożyć skargę?

Skargę do Prezesa Urzędu może złożyć osoba fizyczna, jeżeli nieprawidłowe przetwarzanie dotyczy jej danych osobowych. W przypadku, gdy skarga dotyczy przetwarzania danych osobowych innej osoby, konieczne jest pełnomocnictwo udzielone przez tę osobę do jej reprezentowania w postępowaniu przed Prezesem Urzędu.

Kto może być pełnomocnikiem?

  1. osoba fizyczna[1];
  2. podmiot, organizacja lub zrzeszenie - które nie mają charakteru zarobkowego, mają cele statutowe leżące w interesie publicznym i działają w dziedzinie ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Zanim złożysz skargę, zgłoś swoje żądanie administratorowi.

Skorzystaj ze swoich praw, zanim złożysz skargę do Urzędu. Administrator ma obowiązek najszybciej jak to możliwe odpowiedzieć na Twoje żądanie – maksymalnie w terminie miesiąca. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie to możliwe, musi Cię poinformować, dlaczego przedłuża termin odpowiedzi o nieprzekraczalne kolejne dwa miesiące. Także w ciągu miesiąca administrator powinien Cię poinformować o niespełnieniu żądania i jego przyczynach. Jeżeli administrator zignoruje na Twoje żądanie albo odpowiedź nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca możesz złożyć skargę do Urzędu.

Uprawnienie Prezesa UODO do nakazania spełnienia Twojego żądania wymaga, byś najpierw wystąpiła/wystąpił z żądaniem bezpośrednio do administratora (także podmiotu przetwarzającego). Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przenoszenia danych,
  6. sprzeciwu,
  7. niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Zapoznaj się ze szczegółową informacją Urzędu na temat korzystania z praw i pamiętaj, że uprawnienia nie muszą przysługiwać w każdej sytuacji. Mogą np. być ograniczone przepisami prawa polskiego.

Przykładowo, lepiej zgłosić administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu, niż złożyć skargę do UODO. Jeżeli administrator nie wie, że nie chcesz przetwarzania Twoich danych osobowych, Prezes UODO może nie móc spełnić takiego żądania. Dodatkowo administrator może szybciej załatwić Twoją sprawę, niż Urząd, który musi przeprowadzić postępowanie administracyjne. Załatwienie sprawy przez administratora jest też z reguły prostsze, nie wymaga wielu formalności.

Jeżeli posiadasz dowody potwierdzające nieprawidłowe działanie administratora (np. korespondencję z administratorem, umowy, zaświadczenia) dołącz je do skargi. Ułatwi to pracownikom Urzędu ocenę.

Odpowiedzialność finansowa administratora

Składając skargę nie możesz żądać nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na administratora. Decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej należy do wyłącznej kompetencji Prezesa Urzędu i nie jest realizowana na wniosek.

Pamiętaj, że niezależnie od postępowania przez UODO masz prawo do ochrony swoich praw przed sądem cywilnym. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz pozwać administratora lub podmiot przetwarzający. Przed sądem możesz żądać odszkodowania za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, które spowodowało szkodę majątkową lub niemajątkową. Ta kwestia może być rozstrzygnięta wyłącznie przed sądem powszechnym. W postępowaniu przed Prezesem Urzędu nie można tego uczynić.

Złóż skargę w odpowiadający Tobie sposób:

Skarga w formie pisemnej

Skarga w formie elektronicznej

 [1] Pełnomocnictwo musi spełniać wymogi wskazane w art. 32-34 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Podmiot udostępniający: Departament Skarg
Wytworzył informację:
user Paulina Dawidczyk
date 2018-05-18
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-20 19:05:11
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-15 13:09:09