Grupa Berlińska została założona w 1983 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności z inicjatywy Berlińskiego Rzecznika Ochrony Danych, przewodniczącego Grupy. Od 1983 roku Grupa przyjęła szereg rekomendacji („wspólnych stanowisk” i „dokumentów roboczych”), mających na celu poprawę ochrony prywatności w sektorze telekomunikacji.
Europejski Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac) jest systemem informatycznym pierwotnie utworzonym na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest oficjalnym członkiem Światowej Sieci Egzekwowania Przepisów O Ochronie Prywatności (Global Privacy Enforcement Network - GPEN) od listopada 2010 r.
Od 2010 r. obowiązuje Umowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych Ameryki danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów Terrorist Finance Tracking Program – TFTP (Dz. Urz. UE L 195/5 z dnia 27 lipca 2010 r.).
Organy Innych Państw