Kontakt

Informacje teleadresowe
Urząd Ochrony Danych Osobowych
kancelaria@uodo.gov.pl
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–14.00
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP
Kontakt dla mediów
p.o. Rzecznika Prasowego - Karol Witowski
rzecznikprasowy@uodo.gov.pl
Zadawanie pytań
Rzecznik Prasowy udziela odpowiedzi na pytania przesyłane wyłącznie przez dziennikarzy.
Przedstawicieli mediów prosimy o:
 • Przedstawienie krótkiego opisu problemu,
 • Określenie oczekiwanego terminu udzielenia odpowiedzi,
 • Podanie swoich danych kontaktowych.
Materiały do pobrania
Pobierz plik Księga znaku [PDF, 3263 KB]
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-12-19 13:15:22
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-19 13:15:22
Pobierz plik Logo UODO_wersja kolorowa [PNG, 84 KB]
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-12-22 14:17:43
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-22 14:17:43
Pobierz plik Logo UODO_wersja czarna [PNG, 80 KB]
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-12-22 14:25:04
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-22 14:25:04
Pobierz plik Logo UODO_wersja biała [PNG, 83 KB]
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-12-22 14:26:27
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-22 14:26:27
Kontakt do IOD
Inspektor Ochrony Danych - Robert Miętkowski
Z Inspektorem można kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu,
lub e-mailem na adres: iod@uodo.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

Złożenie do UODO podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na zewnętrznych platformach ePUAP2 i biznes.gov.pl. Platformy te wytwarzają urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
WAŻNE - zanim złożysz skargę
(Z formularza mogą korzystać również osoby fizyczne i podmioty publiczne)
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP

Inne formy komunikacji

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail - kancelaria@uodo.gov.pl. Przy czym nie obejmuje to dokumentów, które muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym, a więc m.in. zawiadomień dotyczących IOD, które - co do zasady – należy przesyłać za pośrednictwem ePUAP lub serwisu biznes.gov.pl (https://uodo.gov.pl/pl/502/2248; https://uodo.gov.pl/pl/502/2249). Zatem administrator/podmiot przetwarzający, może wyjątkowo wykorzystać podany adres email kancelaria@uodo.gov.pl, by zawiadomić o wyznaczeniu/odwołaniu/zmianie danych IOD (zastępcy IOD), lecz przesyłane zawiadomienie musi opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Adres ten nie służy do składania podań (w tym skarg na naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną UODO nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Klauzula informacyjna dla dziennikarzy

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Nad prawidłowością przetwarzania danych w UODO czuwa wyznaczony przez Prezesa UODO inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenie odpowiedzi na zapytania prasowe oraz obsługi medialnej na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c i/lub e i art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
 • art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914),
 • następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • Minister Cyfryzacji w przypadku, jeśli do przekazywania pism i innych dokumentów do Prezesa UODO skorzystali Państwo z formularzy zamieszczonych na ePUAP, i dodatkowo,
 • Minister Rozwoju i Technologii, jeśli korespondencja do Prezesa UODO przesyłana została drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na platformie Biznes.gov.pl.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwalnych, których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Instrukcją kancelaryjną przez okres 25 lat.
Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie wskazania organ nie będzie mógł załatwić Państwa sprawy, a także zweryfikować Państwa statusu dziennikarza.

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Miętkowski. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@uodo.gov.pl

Do IOD w UODO należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielania porad, przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg. Wnioski w tego typu sprawach powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO [1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Prezes UODO Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[2] oraz podmioty, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Twitter korzystających z profilu Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostały określone w naszej Polityce Prywatności.
[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO

[2] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)