photo
19.07.2022

Nie będzie bazy osób zainteresowanych zakupem paliwa stałego

Po uwagach UODO z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw usunięto przepisy przewidujące utworzenie bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.
 
Prezes UODO konsekwentnie zabiega o takie ukształtowanie przepisów prawa, by nie dochodziło do nadmiarowego pozyskiwania danych osobowych. Przykładem takich działań jest opiniowanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, który przewidywał utworzenie bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Miała być ona prowadzona przez ministra właściwego do spraw energii.
 

Niejasny cel powstania bazy

UODO, opiniując projekt ustawy, zwrócił uwagę na niejasność celu utworzenia bazy osób zainteresowanych zakupem paliwa stałego. W projektowanych przepisach przewidywano, że rekompensaty z tytułu sprzedaży paliwa po określonej cenie będą wypłacane przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, a nie nabywcom paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Ich wypłat miał dokonywać Zarządca Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii. Skoro zadanie to nie leżało w gestii ministra właściwego do spraw energii, UODO postawił pytanie o cel utworzenia i prowadzenia przez tego ministra bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Cel ten był tym bardziej niejasny, że zgodnie z projektowanymi przepisami wskazany minister miałby na bliżej niesprecyzowanych zasadach udostępniać dane z tej bazy przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych, a więc niekoniecznie przedsiębiorcom ubiegającym się o rekompensaty.

Naruszenie zasad RODO

Organ nadzorczy wskazał, że wątpliwe jest, by stworzenie takiej bazy spełniało wymogi RODO w zakresie zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, a przetwarzanie zamieszczanych w niej danych osobowych nie naruszało zasady ograniczenia celu. W jego opinii, wzgląd na zasady minimalizacji danych oraz zgodności z prawem przemawia przeciwko przyjętemu w projekcie otwartemu katalogowi danych osobowych zawartych we wniosku o wypłatę rekompensaty. Takie rozwiązanie wydało się nieprawidłowe, zwłaszcza że inny przepis projektu przewidywał zamknięty katalog danych osobowych.
 

Sejmowa komisja uwzględnia uwagi UODO

Powyższe stanowisko UODO przekazane zostało do Kancelarii Sejmu, a podczas prac sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych z projektu ustawy usunięto przepisy dotyczące utworzenia bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. W takim kształcie ustawa została uchwalona
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-07-19
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-07-19 10:07:32
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-07-19 14:10:47