photo
19.09.2022

EROD m.in. o kodeksie współpracy policyjnej

EROD podczas 69. posiedzenia plenarnego przyjęła oświadczenie w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego unijnego kodeksu współpracy policyjnej oraz wybrała temat drugiego skoordynowanego działania w zakresie egzekwowania prawa, które będzie dotyczyło wyznaczenia i pozycji inspektora ochrony danych. Podczas posiedzenia przyjęto również list otwarty EROD i EIOD do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie budżetu EROD.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła oświadczenie w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego unijnego kodeksu współpracy policyjnej. Niniejszy wniosek ma na celu zacieśnienie współpracy organów ścigania państw członkowskich, w szczególności wymianę informacji między właściwymi organami. Kodeks zawiera trzy główne rozwiązania: wniosek dotyczący rozporządzenia Prüm II, wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich oraz wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie operacyjnej współpracy policyjnej.

EROD rekomenduje m.in. określenie rodzajów i wagi przestępstw, które mogłyby uzasadniać automatyczne wyszukiwanie w bazach danych innych państw członkowskich oraz wyraźne rozróżnienie między danymi osobowymi różnych kategorii osób, których dane dotyczą, takich jak skazani przestępcy, podejrzani, ofiary lub świadkowie zgodnie z art. 6 Dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Skoordynowane działania

EROD podjęła również decyzję w sprawie tematu drugiego skoordynowanego działania w zakresie egzekwowania prawa, które będzie dotyczyło wyznaczenia i pozycji inspektora ochrony danych. To nowe skoordynowane działanie jest następstwem decyzji EROD o utworzeniu w październiku 2020 roku skoordynowanych ram egzekwowania prawa. Obecnie prowadzone będą dalsze prace mające na celu określenie szczegółów w nadchodzących miesiącach. W skoordynowanym działaniu EROD kładzie nacisk na określony temat, nad którym organy ochrony danych powinny pracować na szczeblu krajowym. Wyniki tych działań krajowych są następnie zestawiane i analizowane, co daje głębszy wgląd w te kwestie i umożliwia ukierunkowanie dalszych działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Podczas drugiego dnia posiedzenia plenarnego EROD spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, aby omówić wyzwania związane ze współpracą w zakresie egzekwowania prawa poprzez różne podejścia proceduralne w prawie krajowym. Jest to kolejny krok w kierunku osiągnięcia przez EROD celu, jakim jest opracowanie przeglądu takich wyzwań, zgodnie z deklaracją wiedeńską w sprawie współpracy w zakresie egzekwowania prawa.

List otwarty EROD i EIOD ws. budżetu na rok 2023

EROD przyjęła także sporządzony przez EROD i EIOD list otwarty do Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego na posiedzeniu plenarnym 28 lipca . Przewodniczący poinformował wtedy, iż EROD jest w trakcie negocjacji ws. przyjęcia budżetu EROD na rok 2023 i zaproponował wysłanie listu otwartego i oświadczenia prasowego do Parlamentu, Rady oraz odpowiednich komitetów UE w sprawie zwiększenia budżetu EROD.

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że budżet na 2023 r., jeśli nie zostanie znacząco zwiększony, będzie zbyt mały, by umożliwić EROD i EIOD odpowiednie wypełnianie ich zadań” – piszą Andrea Jelinek, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) i Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) w liście otwartym do Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

Budżet EROD stanowi część szerszego budżetu EIOD i jest proponowany przez Komisję Europejską oraz zatwierdzany przez Parlament Europejski i Radę (art. 314 TFUE). Podczas przygotowywania budżetu ogólnego Unii Europejskiej w 2023 r. EIOD przedstawił Komisji Europejskiej dwa kolejne wnioski budżetowe, zwracając się o zwiększenie liczby pracowników i zasobów finansowych, aby umożliwić EROD i EIOD zarządzanie poszerzającym się zakresem zadań i zwiększającym się obciążeniem pracą. Wnioskowany wzrost, poniżej pułapu siedmioletniego planu finansowego UE, został odrzucony przez Komisję Europejską.

Agenda 69. posiedzenia plenarnego EROD w języku angielskim

Oświadczenie prasowe EROD w sprawie europejskiego kodeksu współpracy policyjnej i wyboru tematu kolejnego skoordynowanego działania w zakresie egzekwowania prawa w języku angielskim

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-09-19
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-09-19 11:09:48
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-09-19 11:33:17