photo
12.10.2022

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy

UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych oraz prowadzenia kontroli w przypadku sądów – i w jakim ewentualnie zakresie.

Organy nadzorcze nie są właściwe do nadzorowania operacji przetwarzania dokonywanych przez sądy w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości – tak stanowi RODO w swoim art. 55 A motyw 20 RODO wskazuje, że właściwość organów nadzorczych nie powinna dotyczyć przetwarzania danych osobowych przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości -tak by chronić niezawisłość sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Rozporządzenie dopuszcza jednak możliwość doprecyzowania przez prawo państwa członkowskiego operacji i procedur przetwarzania danych osobowych przez sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości.

Polski ustawodawca skorzystał z takiej możliwości w ustawie – Prawo ustroju sądów powszechnych. W art. 175db tej ustawy określił, że administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej są sądy.

W przepisach Prawa o ustroju sądów powszechnych nie zostało jednak wprost wskazane, że organy te są również uprawnione do przyjmowania zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych. W takiej sytuacji należy przyjąć, że co do zasady RODO ma zastosowanie do działań sądów i innych organów wymiaru sprawiedliwości w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 33 RODO. Dlatego też administrator (np. sąd) w każdym przypadku wystąpienia jakiekolwiek incydentu jest zobowiązany do dokonania oceny, czy konkretny incydent stanowi naruszenie ochrony danych osobowych, a jeżeli tak, to czy naruszenie dotyczyło przetwarzania danych przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, czy też nie.

Biorąc pod uwagę wątpliwości zgłaszane do organu nadzorczego w tej sprawie, UODO przygotował specjalny poradnik, w którym zaprezentowano pomocne informacje przy ocenie sytuacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez sądy z punktu widzenia uznania ich za naruszenie ochrony danych osobowych wymagające zgłoszenia organowi nadzorczemu. Publikacja ta przyczyni się do zapewnienia spójnego stosowania RODO  w zakresie przetwarzania dokonywanego przez sądy.

 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-10-12
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-10-12 06:10:57
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-10-12 09:24:50

Materiały do pobrania

Pobierz plik Opracownie dotyczące przetwarzania danych w sądach (13,7 MB PDF)
Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2022-10-12 13:37:43
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-10-12 13:37:43