photo
21.12.2022

WSA podzielił argumenty UODO. Rejestracja dźwięku tylko na podstawie prawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  28 października 2022 r.* oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy złożoną na decyzję UODO nakładającą administracyjną karę pieniężną na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie przepisów RODO przez Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, które polegało na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku (głosu) w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. W rezultacie na administratora nałożono karę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.

Administrator odwołał się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę.

W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał za niesporne, że ośrodek przetwarzał dane osobowe osób w nim przebywających w zakresie nagrywania i utrwalaniu dźwięku poprzez stosowany monitoring.

Jak wskazał Sąd zasady stosowania monitoringu zostały zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 42 ust. 12 i art. 423 ust. 1). Ponadto kwestie te regulują akty wykonawcze do tej ustawy. Należy jednak zwrócić uwagę, że wykładnia przepisów jest utrudniona, ponieważ zostały one wprowadzone w różnym czasie. W ocenie WSA rejestrowanie w ramach monitoringu danych osób, które przebywają w warunkach przymusu, nie powinno się odbywać z powołaniem się na budzące wątpliwość podstawy.

Sąd podzielił opinię organu nadzorczego, że przepisy nie przewidują możliwości zapisu dźwięku w tym konkretnym przypadku, a instalacja monitoringu stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych do izolacji oraz w pomieszczeniach izby wytrzeźwień w ogólności powinna umożliwiać wyłącznie zapis obrazu.

W ocenie Sądu UODO prawidłowo podniósł, że nie można uznać, iż spełniona została w tym przypadku którakolwiek z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych przewidziana w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 lit b) i c) RODO. WSA w uzasadnieniu wskazał/wyjaśnił, że brak jest racjonalnych powodów, aby uznać nagrywanie dźwięku we wskazanych pomieszczeniach ogólnych, jako uzasadnione troską o życie, zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających w ośrodku (WSA potwierdził, że utrwalanie dźwięku przez system monitoringu to daleko ingerujący w strefę prywatności środek, którego ustawodawca nie przewidział nawet w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą).

 

*Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2022 r., sygn. akt II SA/Wa 1341/22

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-12-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-21 12:12:08
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-21 12:26:47