photo
02.03.2023

WSA oddalił skargę spółki P4 na decyzję UODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P4 Sp. z o.o. na decyzję Prezesa UODO nakładającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych*. Powodem decyzji było niezawiadomienie organu nadzorczego w terminie 24 godzin o wykryciu naruszeń danych osobowych.

Spółka w postępowaniu przed organem nadzorczym wyjaśniła, że zawiadomienie o naruszeniach danych osobowych po upływie 24 godzin związane było z nieumyślnymi błędami pracowników kancelarii odpowiedzialnych za wysyłkę korespondencji. Jednak, jak zauważył UODO, błędy pracowników nie mogą uzasadniać opóźnienia zawiadomienia organu nadzorczego. Również WSA przychylił się do tego stanowiska. Według Sądu błędy pracowników spółki nie mogą zostać uznane za okoliczność uzasadniającą opóźnienie dokonania zawiadomienia. Zdaniem Sądu, błędy te świadczą o nieprawidłowym zorganizowaniu procesu powiadamiania organu nadzorczego o naruszeniach danych osobowych.

W uzasadnieniu wyroku z 5 października 2022 r., Sąd stwierdził, że UODO prawidłowo przyjął, że spółka dopuściła się naruszenia obowiązków wynikających z przepisów Prawa telekomunikacyjnego oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 611/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o prywatności i łączności elektronicznej.

WSA potwierdził, że przed wydaniem decyzji Urząd wyjaśnił wszelkie okoliczności sprawy oraz dokonał właściwej oceny zebranego materiału dowodowego. Istotnie spółka P4 jako dostawca usług telekomunikacyjnych nie wywiązała się z obowiązku zawiadomienia o naruszeniach organu nadzorczego w terminie ściśle określonym przepisami prawa, czyli nie później niż 24 godziny po wykryciu tych naruszeń. Ponadto Sąd uznał, że UODO w sposób właściwy ustalił wysokość kary pieniężnej, która jest nie tylko adekwatna do stwierdzonego naruszenia, ale także spełnia zamierzone funkcje  ̶  represyjną i prewencyjną.

*Sygn. akt II SA/Wa 2875/21

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-03-02
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-03-02 10:03:41
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-03-02 10:31:56