photo
21.12.2023

EROD umocniła swoją pozycję jako organ UE odpowiedzialny za zapewnienie spójnego stosowania RODO

Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego EROD przyjęła swój wkład do sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie stosowania RODO. EROD uważa, że stosowanie RODO w ciągu pierwszych 5 i pół roku zakończyło się sukcesem. Chociaż przed nami szereg ważnych wyzwań, EROD uważa, że obecnie jest zbyt wcześnie, aby dokonywać zmiany RODO, i wzywa współprawodawców do szybkiego przyjęcia nowego rozporządzenia ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące transgranicznego egzekwowania RODO. Ponadto EROD podkreśla, że organy ochrony danych i EROD potrzebują wystarczających zasobów, aby nadal wykonywać swoje zadania.

Przewodnicząca EROD Anu Talus powiedziała: "RODO wzmocniło, zmodernizowało i zharmonizowało zasady ochrony danych w całej UE. Wytyczne EROD odegrały kluczową rolę w uświadamianiu osobom fizycznym i przedsiębiorstwom ich praw i obowiązków wynikających z RODO. Będziemy nadal wspierać wdrażanie RODO, w szczególności przez MŚP, a bardziej ogólnie podnosić świadomość na temat RODO. Ponadto współpraca między organami ochrony danych i egzekwowanie RODO nabrały tempa. EROD bardziej niż kiedykolwiek dąży do zapewnienia skutecznego i spójnego egzekwowania RODO”.

EROD umocniła swoją pozycję jako organ UE odpowiedzialny za zapewnienie spójnego stosowania RODO, wykorzystując pełen zestaw instrumentów, którymi dysponuje. Stworzyła kompleksową bibliotekę dokumentów zawierających wytyczne, aby pomóc w promowaniu zgodności między administratorami i podmiotami przetwarzającymi oraz konsekwentnym egzekwowaniu przepisów przez organy ochrony danych. Ponadto zapewniono ramy praktycznego stosowania narzędzi zgodności, takich jak kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji, co umożliwiło ich jednolite funkcjonowanie w całej UE. Co więcej, EROD trafnie odegrała swoją wyjątkową rolę w rozstrzyganiu sporów w sprawach transgranicznych, zapewniając tym samym spójne stosowanie RODO.

Jeżeli chodzi o egzekwowanie przepisów, EROD jest przekonana, że skuteczna i efektywna współpraca między organami ochrony danych prowadzi do wspólnej kultury ochrony danych. Istniejące narzędzia przewidziane w RODO mogą potencjalnie osiągnąć ten cel, pod warunkiem że będą wykorzystywane w wystarczająco zharmonizowany sposób.

EROD i organy ochrony danych będą kontynuować wysiłki na rzecz dalszego zacieśniania współpracy w zakresie egzekwowania prawa oraz osiągania skuteczniejszych i spójniejszych wyników w ramach obecnych ram prawnych.

Biorąc pod uwagę znaczenie usprawnienia krajowych przepisów proceduralnych, EROD przedłożyła Komisji Europejskiej w październiku 2022 r. "listę życzeń" dotyczącą aspektów proceduralnych, które można zharmonizować na szczeblu UE. We wspólnej opinii EROD i EIOD z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania RODO z zadowoleniem przyjęto fakt, że wniosek ma na celu wspieranie skutecznego egzekwowania przepisów o ochronie danych, i zamierza wprowadzić w życie wiele sugestii zawartych na "liście życzeń EROD". W opinii przedstawionorównież szereg zaleceń mających na celu zapewnienie jak największej skuteczności przyszłego rozporządzenia.

Ponadto EROD wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby wszystkie organy ochrony danych dysponowały zasobami niezbędnymi do skutecznego wykonywania swoich zadań, ponieważ przed nimi stoją poważne wyzwania. Przede wszystkim stale ewoluujący krajobraz technologiczny każdego dnia stawia nowe wyzwania w zakresie ochrony danych. Rozważa się również wprowadzenie lub wprowadzono nowe przepisy przewidujące dodatkowe zasady w celu stworzenia bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej i ustanowienia równych warunków działania dla przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej, takie jak akt o rynkach cyfrowych, akt o usługach cyfrowych, akt w sprawie zarządzania danymi lub wniosek dotyczący aktu w sprawie sztucznej inteligencji. Te nowe przepisy mogą nakładać na organy ochrony danych lub EROD dodatkowe obowiązki w odniesieniu do egzekwowania przepisów i nadzoru. Istnieje jednak rozbieżność między tym rosnącym obciążeniem a dostępnymi zasobami. Ponadto zadania EROD i organów ochrony danych w ramach RODO są kontynuowane z większą intensywnością. Co więcej, ściślejsza współpraca organów ochrony danych w zakresie egzekwowania prawa, która z kolei prowadzi do większego zaangażowania EROD, miała znaczący wpływ na obciążenie pracą. Sukces w realizacji tych zadań zależy w dużej mierze od zasobów, jakimi dysponują organy ochrony danych i EROD, w tym za pośrednictwem jej Sekretariatu. W związku z tym konieczne jest zapewnienie, aby Sekretariat EROD dysponował niezbędnymi zasobami, ponieważ odgrywa on kluczową rolę w przygotowywaniu i wykonywaniu wielu zadań powierzonych EROD.

Jeżeli chodzi o międzynarodowe przekazywanie danych, EROD podkreśla znaczenie dalszego opracowywania decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony we współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz oczekuje, że Komisja zakończy prace nad przeglądem decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony przyjętych na mocy dyrektywy 95/46/WE.

Ponadto EROD zachęca Komisję do dalszego rozwijania współpracy międzynarodowej i podkreśla znaczenie skutecznej współpracy w zakresie egzekwowania prawa z państwami trzecimi.

Podczas posiedzenia plenarnego EROD przeprowadziła również ogólną dyskusję na temat modelu "pay or ok". Zdecydowano, że zostanie przygotowany wniosek o udzielenie mandatu na opracowanie wytycznych w tym zakresie.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-12-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-21 07:12:56
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-12-21 08:29:15