photo
21.06.2024

Prezes UODO spotkał się z inspektorami ochrony danych instytucji kościelnych

Styk prawa państwowego i kościelnego, niezależność inspektorów ochrony danych – to niektóre tematy, poruszone podczas kolejnego spotkania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z inspektorami ochrony danych (IOD), tym razem reprezentującymi instytucje kościelne, takie jak: diecezje, zgromadzenia zakonne, domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty kościelne, Caritas i inne.

Spotkanie było kontynuacją serii spotkań Mirosława Wróblewskiego, prezesa UODO z inspektorami ochrony danych reprezentującymi różne środowiska. Podczas tego spotkania omawiano problemy, wynikające ze specyfiki pracy IODów pełniących swoje funkcje w instytucjach kościelnych, z którymi mierzą się każdego dnia.

Rola IOD w instytucjach kościelnych jest skomplikowana, gdyż osoby pełniące te funkcje poruszają się w dwóch systemach prawnych. Co do zasady sprawy, które spływają do IODów kościelnych trzeba rozpatrywać na gruncie RODO, jak i regulacji kościelnych. W zależności od sytuacji nadzór nad przestrzeganiem prawa ochrony danych osobowych w Kościele katolickim sprawuje Kościelny Inspektor Ochrony Danych lub Prezes UODO.

Podczas rozmów zwrócono uwagę, że istotne dla ochrony danych osobowych jest to, że kościelne regulacje zostały zasadniczo dostosowane do RODO.

„Zależy mi na wspieraniu pozycji inspektorów ochrony danych osobowych, w tym inspektorów prowadzących swoją działalność w tak szczególnych instytucjach, jak  kościoły i inne związki wyznaniowe. Jest to niezwykle istotne dla wzmocnienia znaczenia systemu ochrony danych w tym obszarze” – powiedział Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

W trakcie spotkania poruszono kwestię niezależności IOD w związkach wyznaniowych. Prof. dr hab. Piotr Kroczek, Kościelny Inspektor Ochrony Danych zwrócił uwagę na to, że niezależność IOD jest bardzo istotną kwestią, która mimo potencjalnych trudności wynikających z równoległego obowiązku zachowania kanonicznego posłuszeństwa, jest możliwa do urzeczywistnienia. 

„Możliwa jest niezależność IOD, pomimo iż osoba pełniąca tę funkcję należy do zgromadzenia zakonnego, jest jego członkiem. Tu współgrają bowiem dwa typy autorytetu - autorytet władzy, czyli przełożonego zakonnego i autorytet wiedzy, czyli IOD” – powiedział prof. dr hab. Piotr Kroczek.

Obecni na spotkaniu inspektorzy porównali swoje doświadczenia na gruncie prawa państwowego i kościelnego. Zauważono, że w kościelnych instytucjach administratorzy danych mają dużą świadomość roli IODa. Podkreślono też, że w podmiotach wyznaniowych przestrzegana jest niezależność IODów, a administratorzy nie wymuszają na nich działań i stanowisk.

W trakcie rozmów poruszono temat styku prawa państwowego z prawem wewnątrzkościelnym. Inspektorzy zaznaczyli, że ostatecznie to administrator rozstrzyga, które prawo stosuje się w danej sytuacji. Zdarzają się przypadki, w których zastosowanie mają zarówno regulacje RODO, jak i Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że z punktu widzenia ochrony danych osobowych nie stanowi to praktycznego problemu, gdyż dekret jest w zasadzie kopią RODO.

Prezes UODO Mirosław Wróblewski zachęcał zebranych IOD do włączenia się w konsultacje prowadzone w ramach trwającej aktualizacji poradników UODO a także przedstawił przykłady podjętych i planowanych działań na rzecz wzmocnienia pozycji IOD.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-21 10:06:54
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-21 11:22:24