Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

W jakim zakresie należy ujawniać dane przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców?

Do starostwa wpłynęło pismo właściciela firmy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, zakazujące publikacji jego imienia i nazwiska  oraz nazwy firmy w podawanych do publicznej wiadomości wynikach statystycznych w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w jego ośrodku. Przedsiębiorca wyraził zgodę na publikowanie tylko i wyłącznie numeru firmy pod jakim jest zarejestrowany ośrodek. Starosta - w ramach nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub motorowerem - sporządza analizę statystyczną oraz podaje do publicznej wiadomości jej wyniki m.in. w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku (art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o kierujących pojazdami). Upubliczniając ww. dane, starosta wskazuje firmę przedsiębiorcy wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Często firma przedsiębiorcy oznaczona jest imieniem i nazwiskiem osoby prowadzącej działalność, np. „Krzysztof Kowalski Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof”.

Zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy o kierujących pojazdami działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną. Rejestry działalności regulowanej zgodnie z art. 43 ust. 4  ustawy Prawo przedsiębiorców są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej są udostępniane w sieci teleinformatycznej. Organ może udostępnić w sieci teleinformatycznej także inne dane, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Art. 28 ust. 4 i ust. 7  ustawy o kierujących pojazdami wskazuje, jakie dane zamieszcza się w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Z publikacji wyłączony jest tylko adres zamieszkania przedsiębiorcy, jeżeli jest inny niż adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy w związku z powyższym starosta, publikując ww. dane, uprawniony jest do oznaczenia ośrodka nazwą  firmy przedsiębiorcy, nawet jeżeli zawiera ona w swej nazwie imię i nazwisko właściciela?

Dane osobowe osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą podlegają ochronie na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a podmioty, które chcą je przetwarzać, muszą spełnić wszystkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym legitymować się podstawą prawną do ich przetwarzania.

Administrator będący podmiotem publicznym, oceniając, czy przetwarzanie (w tym udostępnianie) danych jest w określonej sytuacji dopuszczalne, powinien w pierwszej kolejności kierować się przepisami prawa odnoszącymi się do jego działalności. Podmioty publiczne co do zasady przetwarzają dane na podstawie i w granicach określonych przez przepisy.

Przedstawione w pytaniu wątpliwości dotyczą tego, czy w celu realizacji obowiązku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o kierujących pojazdami starosta może udostępnić informacje o firmie przedsiębiorcy zawierającej imię i nazwisko osoby prowadzącej jednoosobową działalność, np. „Krzysztof Kowalski Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof”.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o kierujących pojazdami, starosta sprawuje nadzór w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania, w ramach którego w szczególności sporządza analizę, przetwarza oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej, w zakresie średniej zdawalności osób szkolonychw danym ośrodku szkolenia kierowcóworaz liczby uwzględnionych skarg złożonychna dany ośrodek.

Przywołany powyżej przepis nakłada na starostę obowiązek podania do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej dotyczących danego ośrodka szkolenia kierowców. Zatem podstawę do przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi ww. przepis ustawy o kierujących pojazdami, nie zaś zgoda osoby, której dane dotyczą.

Przepis ten (art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o kierujących pojazdami) - zobowiązując starostę do podawania do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej - nie precyzuje, w jaki sposób powinien zostać oznaczony taki ośrodek. Art. 28 ust. 7 w z związku z art. 28 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że w prowadzonym przez starostę rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (który jest jawny zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców) umieszcza się w szczególności firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania, a ponadto oznaczeniei adresośrodka szkolenia kierowców. Aby zrealizować powyższy obowiązek starosta może zatem podać do wiadomości publicznej takie informacje dotyczące „danego” ośrodka, które go jednoznacznie identyfikują, łącznie z oznaczeniem i adresem ośrodka szkolenia kierowców nawet w przypadku, gdy oznaczenie to obejmuje firmę przedsiębiorcy[1], czyli w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – jego imię i nazwisko.

 

 



[1] Zgodnie z art. 434 Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

 

2022-01-11 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-01-11
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-01-11 08:01:38
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-01-11 08:50:51