Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane innych jej członków?

Czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane innych jej członków?

Czy przekazanie członkom wspólnoty mieszkaniowej treści uchwał z podpisami członków wspólnoty stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych? Według mojej oceny przekazywanie takich danych we wspólnocie mieszkaniowej jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na wspólnocie – wynikającego z ustawy o własności lokali oraz Kodeksu cywilnego. Ponadto zgodnie z ustawą o własności lokali każdy z właścicieli ma prawo zaskarżyć uchwałę do sądu. Wobec tego musi mieć możliwość skontrolowania, czy dana uchwała została podjęta w sposób prawidłowy. Musi też być poinformowany o jej podjęciu i sposobie głosowania.

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej dla prawidłowego zarządzania współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej mają prawo dostępu do danych osobowych pozostałych członków w zakresie niezbędnym do wykonywania zarządu nieruchomością wspólną.

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego przekazywania treści uchwał z podpisami członków wspólnoty wskazać należy, że przepisy prawa nie określają szczegółowo elementów treści uchwały. Niemniej zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Na podstawie zaś art. 23 ust. 3 tej ustawy, o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.

Jak słusznie wskazano w pytaniu, ma to o tyle znaczenie, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo w tym zakresie może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów (ust. 1a tego przepisu).

Sąd Okręgowy w Świdnicy w wyroku z 27 listopada 2018 r. (sygn. akt I C 1465/18) wyjaśnił, że niezgodność z przepisami prawa to przede wszystkim kolizja treści uchwały z przepisami ustawy oraz z przepisami Kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim ma on zastosowanie do odrębnej własności lokali. Niezgodność uchwały z prawem może wynikać nie tylko z treści uchwały, ale także z powodu wadliwości postępowania prowadzącego do podjęcia uchwały. Oznacza to, że właściciel lokalu może podnosić obok zarzutów merytorycznych, również i zarzuty formalne, jeżeli uważa, że zostały naruszone przepisy postępowania określające tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. Uchybienia mogą dotyczyć np. zasad głosowania. Jak pokazuje orzecznictwo, błędy dotyczące zasad głosowania mogą dotyczyć przykładowo: oddania głosu przez osobą inną niż właściciel, oddania głosu tylko przez jednego ze współwłaścicieli czy też nieprawidłowej reprezentacji podmiotu będącego członkiem wspólnoty. Błędy te z kolei mogą mieć wpływ przy ustalaniu ważności oddanego głosu i skuteczności podjęcia uchwały większością głosów.

W świetle wyżej wskazanego uprawnienia przekazanie członkowi wspólnoty mieszkaniowej treści uchwały wspólnoty mieszkaniowej wraz z podpisami jej członków nie może być zatem traktowane jako naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie należy pamiętać, że udostępnianie danych osobowych członków wspólnoty w zakresie szerszym niż konieczny do sprawowania zarządu nieruchomością wspólną może stanowić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (zob. Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2017, str. 44). W świetle przepisów RODO administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przetwarzanie danych osobowych musi być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane (art. 5 ust. 1 lit. c RODO).

2022-03-16 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2022-03-16
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-03-16 11:03:57
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-03-16 11:43:58