Regulamin X Edycji

Regulamin Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane -Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” 

X edycja - rok szkolny 2019/2020

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w X edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” zwanego dalej Programem lub Programem „Twoje dane – Twoja sprawa”.
 2. Organizatorem Programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwany dalej Organizatorem. Partnerem wspierającym jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zwany dalej Partnerem.
 3. Program jest realizowany w ramach wykonania zadania w interesie publicznym w celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o ochronie danych osobowych, w szczególności wśród dzieci, wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych oraz upowszechnianiu wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzy o spoczywających na nich obowiązkach z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Program ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (liceów, techników oraz szkół zawodowych), a także ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie całego kraju.
 5. Program w roku szkolnym 2019/2020 realizowany jest w okresie od 26 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 roku.
 6. Udział w Programie jest bezpłatny.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Program - Ogólnopolski Program Edukacyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,,Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Uczestnik Programu - szkoła, która przystąpiła do Programu.

Partner metodyczny - placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli, która przystąpiła do Programu.

Partner wspierający – osoba prawna, osoba fizyczna, instytucja, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która poprzez podejmowane działania i przy wykorzystaniu zasobów własnych, wspiera Program.

Koordynator Programu– osoba fizyczna (np. pedagog, nauczyciel, konsultant, doradca metodyczny) wyznaczona przez dyrektora placówki, która została zgłoszona do Programu, do kontaktów i współpracy z Organizatorem, w ramach Programu.

Formularz zgłoszenia – elektroniczny formularz zgłoszenia udziału do Programu dostępny na stronie internetowej https://tdts.uodo.gov.pl/.

§ 3

Cele Programu

 1. Cel główny - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.
 2. Cele szczegółowe:
  • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności,
  • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
  • popularyzacja wiedzy na temat skutecznej ochrony danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli;
  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej oraz bezpiecznych zachowań w obszarze edukacji cyfrowej.

§ 4

Rekrutacja i zasady uczestnictwa w Programie

 1. Rekrutacja do Programu odbywa się od 26 sierpnia 2019 roku do 20 września 2019 roku za pomocą Formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://tdts.uodo.gov.pl/.
 2. Jednakże Organizator dopuszcza możliwość przystąpienie do Programu za pomocą ww. Formularza zgłoszenia w ciągu bieżącego roku szkolnego czyli po 20 września 2019 r.
 3. Dyrektor szkoły lub placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli zainteresowany przystąpieniem do Programu zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie oraz wysłanie Formularza zgłoszenia.
 4. Ośrodek doskonalenia zawodowego nauczycieli, który przystąpił do Programu zgodnie z § 4 pkt. 1 Regulaminu może wskazać szkoły współpracujące, które będą realizowały Program poprzez ośrodek zgodnie z Regulaminem. Szkoły współpracujące z ośrodkiem mają obowiązek dokonać samodzielnego zgłoszenia do Programu poprzez Formularz zgłoszenia, podając jednocześnie w Formularzu zgłoszenia nazwę ośrodka, za pośrednictwem, którego przystępują do Programu.
 5. Organizator informuje placówki zgłoszone w elektronicznym systemie rejestracji o zakwalifikowaniu do Programu drogą mailową.
 6. Placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły uczestniczące w Programie w latach ubiegłych, w celu kontynuacji uczestnictwa w Programie, powinny również dokonać rejestracji poprzez Formularz zgłoszenia zgodnie z § 4 ust. 1.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Partnerów metodycznych oraz Uczestników Programu.
 8. Zgłoszenia placówek do Programu nadesłane niezgodnie z zasadami określonymi w § 4, nie będą traktowane jako zgłoszenia do Programu.

§ 5

Uprawnienia i obowiązki Partnerów metodycznych

 1. Każdy Partner metodyczny Programu ma prawo do:
  1. otrzymania pakietu edukacyjnego,
  2. wsparcia i konsultacji na temat ochrony danych osobowych,
  3. uczestnictwa w konkursach i innych wydarzeniach organizowanych w ramach Programu,
  4. opracowania poprawnych metodycznie i merytorycznie, scenariuszy 45-minutowych lekcji lub innych materiałów edukacyjnych i przekazania do Organizatora w trakcie realizacji Programu w roku szkolnym 2019/2020 w celu rozszerzenia materiałów edukacyjnych Programu,
  5. udziału w następujących działaniach w ramach Programu:
   • konferencji inaugurującej X edycję Programu w dniu 1 października 2019 r.
   • dwudniowym szkoleniu w dniach 2-3 października 2019 r.,
   • spotkaniu podsumowującym w czerwcu 2020 r.
  6. pisemnego zgłaszania uwag i oceny Programu, w którym uczestniczy.
 2. Każdy Partner metodyczny Programu zobowiązany jest do:
  1. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie,
  2. wyznaczenia do kontaktów roboczych z Organizatorem - Koordynatora Programu w placówce,
  3. tworzenia sieci współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół w ramach realizacji Programu,
  4. przeprowadzenia szkoleń/spotkań oraz wsparcia merytorycznego i metodycznego dla nauczycieli podległych szkół, w zakresie prowadzenia zajęć nt. ochrony danych osobowych,
  5. przekazania materiałów edukacyjnych podległym szkołom, które zgłosiły się do Programu,
  6. organizacji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych (28 stycznia),
  7. promocji Programu poprzez stronę internetową placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  8. systematycznego uzupełniania i aktualizowania wykazu inicjatyw edukacyjnych poprzez formularz opracowany przez Organizatora w formie elektronicznej,
  9. ewaluacji podjętych działań,
  10. przysłania w postaci elektronicznej raportu końcowego do Organizatora z realizacji Programu w placówce oraz placówkach współpracujących w ramach Programu do dnia 29 maja 2020 roku, zgodnie z wytycznymi Organizatora.

§ 6

Uprawnienia i obowiązki Partnerów wpierających

Zasady współpracy ustalane są każdorazowo pomiędzy Partnerem wspierającymOrganizatorem.

§ 7

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Programu

 1. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do:
  1. otrzymania pakietu edukacyjnego,
  2. wsparcia i konsultacji na temat ochrony danych osobowych,
  3. uczestnictwa w konkursach i innych wydarzeniach organizowanych w ramach Programu,
  4. opracowania poprawnych metodycznie i merytorycznie, scenariuszy 45-minutowych lekcji lub innych materiałów edukacyjnych i przekazania do Organizatora w trakcie realizacji Programu w roku szkolnym 2019/2020 w celu rozszerzenia materiałów edukacyjnych Programu,
  5. udziału w następujących działaniach w ramach Programu:
   • konferencji inaugurującej X edycję Programu w dniu 1 października 2019 r.
   • dwudniowym szkoleniu w dniach 2-3 października 2019 r.,
   • spotkaniu podsumowującym w czerwcu 2020 r.
  6. pisemnego zgłaszania uwag i oceny Programu, w którym uczestniczy.
 2. Każdy Uczestnik Programu zobowiązany jest do:
  1. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie,
  2. wyznaczenie do kontaktów roboczych z Organizatorem - Koordynatora Programu w placówce,
  3. przeprowadzenia szkolenia rady pedagogicznej w zakresie prowadzenia lekcji z ochrony danych osobowych i realizacji Programu w placówce do końca listopada 2019 r.,
  4. rozbudowania programów wychowawczych szkół o zajęcia wprowadzające tematykę związaną z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności,
  5. poszerzenia programów edukacyjnych o treści związane z ochroną danych osobowych w ramach lekcji przedmiotów ogólnokształcących lub/i zajęć dodatkowych,
  6. organizacji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych (28 stycznia),
  7. systematycznego uzupełniania i aktualizowania wykazu inicjatyw edukacyjnych poprzez formularz opracowany przez Organizatora w formie elektronicznej,
  8. promocji Programu poprzez stronę internetową szkoły,
  9. ewaluacji podjętych działań,
  10. przysłania w postaci elektronicznej raportu końcowego do Organizatora z realizacji Programu w placówce do dnia 29 maja 2020 roku, zgodnie  z wytycznymi Organizatora.

§ 8

Zakres wsparcia Organizatora oraz Partnera

Zakres wsparcia dla Uczestników Programu oraz Partnerów metodycznych w ramach Programu obejmuje:

 1. organizację szkolenia oraz wykładów dla Koordynatorów Programu i innych przedstawicieli placówek objętych Programem,
 2. przekazanie materiałów edukacyjnych ( m.in. scenariuszy zajęć oraz publikacji na temat ochrony danych osobowych),
 3. konsultacje na temat ochrony danych osobowych oraz realizacji Programu,
 4. możliwość wymiany doświadczeń w ramach „dobrych praktyk”.

§ 9

Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie utwory opracowane przez uczestników Programu mogą być opublikowane i udostępnione w pakietach edukacyjnych w ramach programu oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.uodo.gov.pl,  a także w publikacjach i broszurach przygotowywanych przez Organizatora.
 2. Przekazanie opracowanego utworu (np. scenariusza zajęć, zdjęcia, nagrania video) i wyrażenie zgody na ich publikację w pakietach edukacyjnych w ramach Programu oraz na stronie internetowej Organizatora jest  równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. W przypadku przekazania zdjęć lub nagrań video obejmujących wizerunek uczniów lub nauczycieli lub innych osób, osoby zgłaszające (przekazujące) składają oświadczenie o posiadaniu zgody tych osób na publikację ich wizerunku oraz o poinformowaniu tych osób o celach przetwarzania danych osobowych oraz prawach jakie im przysługują.
 4. Wyrażenie zgody na wykorzystanie utworu  jest dobrowolne, ale konieczne do udokumentowania działań w ramach Programu.

§ 10

Informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. Można się z nami kontaktować w ramach Programu w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: tdts@uodo.gov.pl
  3. telefonicznie: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji tel. (22) 531 04 55.
 2. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych za pośrednictwem:
  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  2. elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na: https://www.uodo.gov.pl/pl/pl/p/kontakt
  3. poczty elektronicznej: IOD@uodo.gov.pl.
 3. W związku z rekrutacją do Programu oraz jego realizacją, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Uczestnika Programu i Partnerów metodycznych czy wspierających – dyrektorów placówek oraz Koordynatorów Programu, a także osób uwidocznionych na zdjęciach i filmach dokumentujących realizację Programu oraz osób, które opracowały materiały edukacyjne i inne utwory w ramach Programu, jak również uczniów biorących udział w Programie i konkursach oraz przedstawicieli ustawowych  uczniów (rodziców bądź opiekunów prawnych).
 4. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie:
  1. dane osobowe osoby reprezentującej szkołę lub placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli takie jak: imię i nazwisko oraz adres email Koordynatora Programu, numer telefonu do kontaktu,  imię i nazwisko dyrektora placówki, dane adresowe placówki, wytworzone utwory,
  2. dane osobowe uczniów takiej jak: imię i nazwisko, wizerunek, utwory, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza,
  3. dane osobowe przedstawicieli ustawowych uczniów, takie jak: imię i nazwisko, email do kontaktu.
 5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji X edycji Programu „Twoje dane  - Twoja sprawa”. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Prezesa UODO w interesie publicznym, które polega na upowszechnianiu w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci, wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych oraz upowszechnianiu wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzy o  spoczywających na nich obowiązkach z zakresu ochrony danych osobowych.  Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  w związku z art. 57 ust. 1 lit. b i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a następnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO w związku z przepisami ww. ustawy w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553).
 6. Dane osobowe mogą być  przetwarzane w ramach Programu również w celu organizacji, przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, spotkań, konkursów czy też opracowania i upowszechniania materiałów edukacyjnych oraz innych wytworów Państwa pracy, a także dokumentacji wydarzeń i podejmowanych inicjatyw edukacyjnych na podstawie odrębnej zgody, czy też przygotowania sprawozdania z realizacji X edycji Programu.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach Programu również w celu promocji programu  i dokumentacji działań edukacyjnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem www.uodo.gov.pl oraz w materiałach prasowych, a także podczas organizowanych przez Prezesa Urzędu wydarzeń (np. podanie do publicznej wiadomości danych osobowych laureatów konkursów, danych osobowych autorów scenariuszy zajęć czy innych wytworów pracy tj. rysunków, projektów graficznych, ulotek). W przypadku przetwarzania danych osobowych uczniów niepełnoletnich do publikacji ich danych osobowych wymagana jest zgoda jego opiekuna prawnego.
 8. Dane osobowe zamieszczone ww. Formularzu zgłoszenia, mogą być ujawnione jego Partnerom tj. Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73, w celu organizacji warsztatów edukacyjnych w ramach Programu lub przygotowania zestawienia danych statystycznych z raportów końcowych.
 9. Dane osobowe przetwarzane w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na zdjęciach, nagraniach video, przekazanych w ramach Programu i dokumentujących podjęte inicjatywy edukacyjne, będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody lub w przypadku osób niepełnoletnich na podstawie zgody wyrażonej przez ich opiekunów prawnych.
 10. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w ramach X edycji Programu przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji programu, ale również w celach archiwalnych, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez okres 10 lat. Natomiast dane osobowe autorów przekazanych utworów, w tym również wizerunki osób utrwalonych w przekazanych utworach dokumentujących działania w ramach Programu przechowywane będą wieczyście.
 11. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
 12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Prezesa Urzędu, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych  jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Programie czy organizowanych w ramach Programu inicjatywach edukacyjnych oraz konkursach.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili rozpoczęcia rekrutacji do X edycji Programu przez cały czas trwania Programu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.uodo.gov.pl/tdts
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora.
 5. Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia Programu w ramach pilotażu, na placówki oświatowe inne niż wymienione w § 1 pkt 4.
 6. Organizator dopuszcza możliwość usunięcia z listy uczestników Programu placówki nie wywiązujące się z obowiązków  określonych w § 7 oraz §5.
 7. Organizator Programu nie zwraca kosztów noclegu, dojazdu i delegacji w związku z organizacją wydarzeń (np. konferencji, szkolenia, spotkania podsumowującego) w ramach Programu.
 8. Informacje o realizacji Programu będą zamieszczane i aktualizowane  na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.uodo.gov.pl/tdts .
 9. Będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Formularzu zgłoszenia adres e-mail wyznaczonego Koordynatora programu.
 10. Wybrane materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji opracowane w ramach Programu, mogą być upublicznione na stronie internetowej www.uodo.gov.pl/tdts oraz w materiałach edukacyjnych Programu.
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-08-26
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2019-08-26 15:08:06
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2019-09-26 13:58:59

Materiały do pobrania

Pobierz plik Regulamin X Edycji
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-09-04 14:58:28
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2019-09-04 14:58:28