Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://uodo.gov.pl/

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://uodo.gov.pl/

Urząd Ochrony Danych Osobowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2023 r.

Status zgodności z ustawą

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów w serwisie, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. szczegółowe opisy osi priorytetowych),
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • część filmów opublikowanych na stronie internetowej może również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Oświadczenie przygotowano dnia: 31.01.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 12.06.2023 r.

Dostępna strona

 

Od dnia 01.01.2023 r. obowiązuje nowa strona internetowa www.uodo.gov.pl. Poprzednia strona pełni funkcję Archiwum.

 • Redagując materiały publikowane na stronie internetowej dbamy o używanie odpowiednich nagłówków w CMS (H1, H2), unikamy tabel.
 • Wystrzegamy się pisania kursywą, także cytując wypowiedzi poszczególnych ekspertów UODO.
 • Odnośniki zamieszczone w treściach komunikatów odróżniają się od pozostałego tekstu zarówno kolorem (kolor niebieski), jak i dodatkowym wyróżnieniem (podkreśleniem).
 • Architektura zakładek i publikowanych treści jest przejrzysta i logiczna.
 • Nawigacja w serwisie jest możliwa także za pomocą użycia klawiatury (bez użycia myszki). Poza standardową nawigacją można odnaleźć potrzebne informacje korzystając z wyszukiwarki.
 • Zachowany jest odpowiedni kontrast treści w stosunku do tła.
 • Wszystkie publikowane elementy graficzne są dostosowane do treści komunikatów.
 • Grafika jest odpowiednio, alternatywnie opisana przez redaktora.
 • Strona internetowa zawiera treści wideo. Poszczególne materiały zawierają transkrypcje lub napisy.
 • Na stronie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie jest dostępna aktualna wyszukiwarka.

 

Dostępne dane

Urząd na swojej stronie internetowej udostępnia nie tylko numery telefonów, w tym Infolinii, ale i adresy poczty elektronicznej zarówno Kancelarii Głównej, jak i Rzecznika Prasowego, co pozwala na alternatywną formę komunikowania się z UODO.

Urząd dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa www.uodo.gov.pl oraz nowo dodane strony czy dokumenty były dostępne zgodnie z niniejszą deklaracją. Prace w serwisie oraz zaprezentowane treści podlegają aktualizacji.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością portalu prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji Społecznej UODO pod adresem poczty elektronicznej: dks@uodo.gov.pl lub numerem telefonu: 22 531 09 62.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. W zgłoszeniu należy podać dane osoby zgłaszającej, takie jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail). Żądanie powinno zawierać adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub jej treść. W wiadomości wymagane jest również zawarcie opisu problemu oraz wskazanie jaki sposób jego rozwiązania byłby dla osoby zgłaszającej najwygodniejszy. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

UODO odpowie na zgłoszenie najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli termin będzie zbyt krótki, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie o tym poinformowana. W informacji zostanie wskazany nowy termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, ujętych w zgłoszeniu, to może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Kontakt z Urzędem Ochrony Danych Osobowych:

 1. Kontakt z infolinią:
 • infolinia Urzędu jest czynna w dni robocze w godzinach 10:00-14:00,
 • osoby głuche lub słabosłyszące mogą skontaktować się z pracownikiem infolinii za pośrednictwem platformy z udziałem tłumacza PJM, link do platformy znajduje się na stronie Urzędu w górnym prawym rogu.

       2. Złożenie dokumentów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych odbywa się według poniższej procedury:

 • poinformowanie pracowników recepcji budynku Intraco o chęci złożenia dokumentów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przekazanie informacji przez pracowników recepcji Intraco pracownikowi Urzędu,
 • przejęcie z recepcji budynku Intraco dokumentów oraz potwierdzenie ich otrzymania przez pracownika Urzędu.

Jeżeli istnieje potrzeba zastosowania środków komunikacji takich jak tłumacz PJM czy urządzenia ułatwiającego słyszenie należy zasygnalizować to pracownikom recepcji budynku Intraco.

       3. Obsługa klientów chcących złożyć skargę ustną do protokołu lub umówienie się na wgląd do akt sprawy odbywa się według poniższej procedury:

 • za pośrednictwem tłumacza PJM (link na stronie UODO) należy umówić się na spotkanie z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej Urzędu,
 • po przybyciu do budynku należy poinformować pracowników recepcji budynku Intraco o chęci kontaktu bezpośredniego z pracownikiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pracownicy recepcji Intraco informują pracownika Urzędu,
 • pracownik Urzędu prowadzi klienta do pokoju przeznaczonego do obsługi obywateli, gdzie wyznaczony pracownik przyjmuje skargę ustną do protokołu lub udostępnia akta sprawy.

Dostępność architektoniczna

Urząd Ochrony Danych Osobowych mieści się w budynku Intraco przy ul. Stawki 2. Wejście do budynku znajduje się zaraz za budynkiem Intraco Prime. Lokalizację wejścia głównego do budynku zaznaczono na poniższej mapce:

Recepcja budynku Intraco usytuowana jest po prawej stronie od wejścia, w połowie holu głównego. Za recepcją znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. W budynku obowiązuje pętla indukcyjna.

Do biurowej części budynku prowadzą bramki przez które może przejechać osoba na wózku.

Komunikacja między piętrami odbywa się za pomocą wind. Schody przeznaczone są wyłącznie do ewakuacji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jedynie po wcześniejszym umówieniu się jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego na miejscu, za to na stronie UODO działa aplikacja tłumacza języka migowego online.

Ewakuacja z pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników Urzędu i –­­­­ jeśli jest to potrzebne – za pomocą krzesła ewakuacyjnego.

Ponieważ obsługa klientów Urzędu prowadzona jest jedynie na XI piętrze w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu, to osoby które potrzebują pomocy przy ewakuacji proszone są o zasygnalizowanie pracownikowi Urzędu potrzeby skorzystania z asysty.
 

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

 

 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-01-31
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2021-10-26 13:10:10
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-06-14 12:08:37