Składanie skargi drogą elektroniczną

Kierowanie skargi następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu. Zachęcamy do wypełnienia FORMULARZA w postaci  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” dostępnego na portalu ePUAP2.

Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów dla skargi w formie pismenej, musi:

  1. być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
  2. zawierać Twój adres elektroniczny.

Jeżeli skargę w formie elektronicznej składa pełnomocnik to pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone Twoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpisy pełnomocnictw lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, to ich uwierzytelnienia dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Uwierzytelniane elektronicznie odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie muszą być sporządzane w formatach danych zgodnych z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwaga!

Przypominamy, że skargi niezawierające Twojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawiamy bez rozpoznania z uwagi na brak możliwości kontaktu.

Ponadto zgodnie z przepisami, adres e-mail nie służy do składania skarg do Prezesa UODO. Dlatego jeżeli złożysz skargę w taki sposób, pozostawimy ją bez rozpoznania.

 Zobacz: więcej informacji o składaniu skarg.

Podmiot udostępniający: Departament Skarg
Wytworzył informację:
user Paulina Dawidczyk
date 2022-03-15
Wprowadził informację:
user Robert Czapski
date 2022-02-06 19:02:30
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-05 10:21:30