photo
15.03.2022

Składanie skargi w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu

Składanie skargi w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu

Każda skarga złożona do Prezesa Urzędu musi zawierać:

  1. Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
  2. wskazanie podmiotu, na który składasz skargę (nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania);
  3. dokładny opis naruszenia;
  4. Twoje żądanie – jakich działań oczekujesz od Prezesa UODO (np. usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych itd.)
  5. własnoręczny podpis;

Uwaga: Jeżeli zgłaszana skarga zawiera więcej niż jedno żądanie, należy zwrócić uwagę, by nie były one ze sobą sprzeczne (np. nie można żądać, aby podmiot, którego działalność się skarży, wykonał obowiązek informacyjny i jednocześnie żądać, by podmiot ten usunął dane osobowe).

Jeżeli przedmiotem skargi jest sam fakt udostępnienia danych osobowych podmiotom nieuprawnionym, nie ma konieczności wskazywania żądania. W takim przypadku wystarczy wskazać, że kwestionuje się udostępnienie danych przez administratora innemu podmiotowi.

Pamiętaj, by dołączyć dowody potwierdzające nieprawidłowe działanie administratora (np. korespondencję z administratorem, umowy, zaświadczenia). Ułatwi to pracownikom Urzędu ocenę.

Przypominamy, że skargi niezawierające Twojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawiamy bez rozpoznania z uwagi na brak możliwości kontaktu.

Informujemy jednocześnie o możliwości złożenia skargi ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę (zapisy możliwe są pod numerem telefonu 22 531 03 44).

Podmiot udostępniający: Departament Skarg
Wytworzył informację:
user Paulina Dawidczyk
date 2022-03-15
Wprowadził informację:
user Robert Czapski
date 2022-02-06 19:02:19
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2023-06-02 15:40:51