Klauzula informacyjna dla podmiotów wnioskujących o przyznanie honorowego patronatu

 1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rozpatrywaniem wniosków o honorowy patronat jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. Inspektor ochrony danych - IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw przez UODO, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

 1. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie honorowego patronatu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nad organizowaną przez Państwo inicjatywą/wydarzeniem.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:

 • art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)
 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie honorowego patronatu Prezesa UODO przetwarzane będą wieczyście – zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Urzędu.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie honorowego patronatu Prezesa UODO,  Wnioskodawcy przysługuje:

 • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie) honorowego patronatu Prezesa UODO.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-07-27
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-07-27 14:07:00
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-06 12:27:47