Komitet Skoordynowanego Nadzoru

Komitet Skoordynowanego Nadzoru (ang. Coordinated Supervision Committee, CSC) to grupa krajowych organów nadzorczych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD), która zapewnienia skoordynowany nadzór nad wielkoskalowymi systemami informatycznymi oraz nad organami, urzędami i agencjami UE, zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub aktem prawnym UE ustanawiającym wielkoskalowy system informatyczny lub organ, urząd lub agencję UE.

Obecne systemy, organy i agencje informacyjne UE wchodzące w zakres CSC to:

 • System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI)
 • Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
 • Prokuratura Europejska (EPPO)
 • Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
 • System Informacyjny Schengen (SIS)

W niedalekiej przyszłości:

 • System Wjazdu/Wyjazdu (EES)
 • Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)
 • Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych dotyczący osób niebędących obywatelami UE (ECRIS-TCN)
 • Wizowy System Informacyjny (VIS)
 • Europejska baza danych daktyloskopii azylowej (EURODAC)
 • System Informacji Celnej (CIS)
 • Interoperacyjność systemów EES, ETIAS, ECRIS-TCN, EURODAC, SIS i VIS

Szczegółowe informacje na temat tych systemów informacyjnych, organów i agencji UE można znaleźć na stronie Ramy prawne CSC.

CSC jest ustanowiony w ramach Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) i składa się z przedstawicieli krajowych organów ochrony danych z każdego państwa członkowskiego UE i EIOD, a także krajowych organów ochrony danych członków strefy Schengen spoza UE, o ile przewidziano to w prawie UE.  

Przedstawiciele krajowych organów ochrony danych mogą uczestniczyć w działaniach CSC dotyczących konkretnego wielkoskalowego systemu informatycznego lub biura, organu lub agencji UE wyłącznie wtedy, gdy ich kraj stosuje akt prawny UE ustanawiający wielkoskalowy system informatyczny lub unijny urząd, organ lub agencję.

Sekretariat EROD zapewnia Sekretariat CSC.

Misja

CSC zapewnia skoordynowany nadzór organów ochrony danych nad wielkoskalowymi systemami informatycznymi oraz nad unijnymi organami, urzędami i agencjami objętymi jego zakresem, zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) 2018/1725  lub z aktem prawnym UE ustanawiającym wielkoskalowy system informatyczny lub organ, urząd lub agencję UE.

Aby uzyskać przegląd unijnych systemów informacyjnych i agencji obecnie objętych zakresem CSC, zapoznaj się z ramami prawnymi CSC.

Zadania i obowiązki

W ramach swojej misji zapewnienia skoordynowanego nadzoru nad niektórymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi oraz nad organami, biurami i agencjami UE CSC:

 • prowadzi wymianę istotnych informacji
 • pomaga organom nadzorczym w przeprowadzaniu audytów i inspekcji
 • bada trudności w interpretacji lub stosowaniu aktu prawnego UE ustanawiającego wielkoskalowy system informatyczny lub unijny urząd, organ lub agencję podlegającą skoordynowanemu nadzorowi
 • analizuje problemy związane z prowadzeniem niezależnego nadzoru lub z korzystaniem z praw przez osoby, których dane dotyczą
 • sporządza zharmonizowane wnioski dotyczące rozwiązań wszelkich problemów
 • propaguje wiedzę na temat praw do ochrony danych.

CSC sporządza również co dwa lata sprawozdanie ze swoich działań w zakresie skoordynowanego nadzoru. CSC przekazuje to sprawozdanie EROD do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i innym adresatom, jeżeli jest to wyraźnie wymagane w akcie prawnym UE ustanawiającym wielkoskalowy system informatyczny lub organ, urząd lub agencja UE podlegające skoordynowanemu nadzorowi.

Istota

CSC jest komitetem ustanowionym w ramach EROD zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) 2018/1725  Zgodnie z art. 37 ust. 2 regulaminu wewnętrznego EROD Komitet dysponuje autonomicznym funkcjonowaniem i umiejscowieniem. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny i metody pracy.

Więcej informacji na temat prac Komitetu Skoordynowanego Nadzoru, w szczególności protokoły z posiedzeń oraz plan prac znajduje się na stronie EROD.

Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jacek Młotkiewicz
date 2023-03-29
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-03-29 08:03:50
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-02-09 11:40:11