Zadania i kompetencje

Do zadań Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy:

 • rozpatrywanie skarg oraz informowanie osoby, której dane dotyczą o wyniku postępowania;
 • przeprowadzanie dochodzeń zarówno z własnej inicjatywy, jak i na podstawie skarg oraz informowanie osób, których dane dotyczą, o ich wyniku;
 • monitorowanie i zapewnianie stosowania przepisów Rozporządzenia i każdego innego aktu wspólnotowego odnoszącego się do ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez instytucję lub organ Wspólnoty, z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich działającego z mocy prawa;
 • doradztwo wszystkim instytucjom i organom wspólnotowym, we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności przed przyjęciem przepisów wewnętrznych związanych z ochroną podstawowych praw i wolności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;
 • monitorowanie rozwoju odpowiednich dziedzin, o ile ma on wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych;
 • współpraca z krajowymi organami nadzoru, do których odnosi się art. 51 Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • współpraca z organami nadzoru w dziedzinie ochrony danych ustanowionymi przez tytuł VI Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności mając na względzie poprawę spójności i zastosowania reguł i procedur;
 • prowadzenie rejestru operacji przetwarzania, o których został powiadomiony na mocy art. 27 ust. 2 Rozporządzenia i które zostały zarejestrowane zgodnie z art. 27 ust. 5 Rozporządzenia oraz zapewnia metody dostępu do rejestrów prowadzonych przez rzeczników ochrony danych na mocy art. 26 Rozporządzenia;
 • przeprowadzanie wstępnych kontroli przetwarzania, o których został powiadomiony;
 • składanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji z jednoczesną jego publikacją,
 • doradzanie osobom, których dane dotyczą, w kwestii korzystania z ich praw;
 • przekazywanie spraw administratorom w przypadku domniemanego naruszenia przepisów rządzących przetwarzaniem danych osobowych i w miarę potrzeb, proponowanie środków prawnych dla usunięcia naruszeń i dla poprawy ochrony osób, których dane dotyczą;
 • nakazywanie, aby przyjęte zostały wnioski o skorzystaniu z pewnych praw w odniesieniu do danych, gdy takie wnioski zostały odrzucone z naruszeniem art. 13-19 Rozporządzenia;
 • ostrzeganie lub upominanie administratorów danych;
 • nakazywanie poprawienia, zablokowania, wykasowania lub zniszczenia wszystkich danych, jeżeli były one przetwarzane z naruszeniem przepisów rządzących przetwarzaniem danych osobowych oraz powiadomienie o takich działaniach osób trzecich, którym dane zostały ujawnione;
 • nakładanie czasowego lub całkowitego zakazu przetwarzania;
 • przekazywanie sprawy odpowiedniej instytucji lub organowi Wspólnoty i jeśli to konieczne Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji;
 • przekazywanie sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktacie;
 • interweniowanie w sprawach wniesionych przed Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
2018-05-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2002-01-02
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-15 14:05:59
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-08-23 11:52:52