Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
EROD: Wytyczne w sprawie prawa dostępu do danych
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), podczas 59. posiedzenia plenarnego, przyjęła Wytyczne w sprawie prawa dostępu do danych oraz pismo w sprawie zgody stosowania plików cookie. Wytyczne przedstawiają różne aspekty prawa dostępu do danych i dostar
Długa współpraca administratora z podmiotem przetwarzającym nie daje gwarancji bezpieczeństwa danych
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 33 tys. zł na administratora, który utracił poufność danych osobowych. Ponadto organ nadzorczy nakazał mu zaprzestać powierzania przetwarzania danych podmiotowi,
§ DKN.5131.22.2021
13 lipca 2021 r.
Szyfrowanie, Bezpieczeństwo przetwarzania, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Zabezpieczenie danych, Sądy, Sektor publiczny,
W odpowiedzi Administrator pismem z dnia […] października 2020 r. wyjaśnił, iż przed wystąpieniem naruszenia wdrożył system ochrony danych osobowych w postaci zasad przetwarzania danych osobowych, które zostały określone w Polityce Bezpieczeństwa Sądu Rejonowego w Zgierzu i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym
zdrowia lub dane dotyczące seksualności lub wyroków skazujących i naruszeń prawa lub związanych z tym środków bezpieczeństwa (…)”.
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa danych pacjentów
Atak ransomware połączony z wyciekiem danych z firmy ALAB poważnie zaniepokoił opinię publiczną, zarówno z uwagi na skalę wycieku, jak i potencjalny zakres danych, który może obejmować dane o zdrowiu wielu pacjentów. Dlatego Prezes UODO i Rzecznik Pr
§ DKE.523.37.2021
22 kwietnia 2022 r.
Udostępnienie danych, Sektor prywatny,
Ochrony Danych w dniu 26 listopada 2014 r. przyjęła wytyczne dotyczące wykonania wyroku TSUE w sprawie Google Spain, dalej jako „wytyczne WP225”.
We wskazanych wytycznych WP225 została opracowana lista kryteriów, które mają być wykorzystywane przez organy ochrony danych przy ocenie zachowania zgodności z prawem ochrony danych osobowych odmowy uwzględnienia wniosków o usunięcie z listy wyników wyszukiwania przez operatorów wyszukiwarek.
EROD przyjmuje wytyczne w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) podczas 66. posiedzenia plenarnego, które miało miejsce w dniach 14-15 czerwca, przyjęła wytyczne w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych i wiążącą decyzję na podstawie art. 65 w sprawie spo
Ocena ryzyka i przestrzeganie procedur pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów RODO poprzez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych nałożył administracyjną karę pieniężn
§ ZWAD.405.1383.2018
27 marca 2019 r.
Wysokie ryzyko, Sektor prywatny,
Procedura stosowana przez Spółkę została stworzona w oparciu o zalecenia dotyczące metodologii oceny wagi naruszenia wydane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, zwaną dalej również „ENISA”.
W piśmie, które wpłynęło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych […] lutego 2018 r., Spółka wskazuje, że wdrożyła i stosuje „Procedurę oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych”, opracowaną w oparciu o zalecenia dotyczące metodologii oceny wagi naruszenia wydane przez Agencję Unii Europejskiej ds.
§ DKN.5131.6.2020
05 stycznia 2021 r.
Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zawiadomienie osób, Środki techniczne i organizacyjne, Szkolnictwo,
Księcia Józefa Poniatowskiego 15 przepisów: a) art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, polegające na niezgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po
Opracowanie  i wdrożenie takiej poprawki uznać należy za środek podjęty przez administratora celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia tego typu naruszenia w przyszłości, a nie działanie minimalizujące ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.
§ ZSPR.421.2.2019 ZSPR.405.67.2019
17 stycznia 2024 r.
Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
Politykę Ochrony Danych Osobowych w Morele.net. Sp. z o.o. oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym w Morele.net sp. z o.o. W nowej wersji dokumentów powielono istniejące wymagania dotyczące parametrów haseł i częstotliwości ich zmiany.
D „Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Morele.net ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków” (…) Administrator Systemów Informatycznych, IOD, ADO dokumentuje każdy przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych oraz sporządza raport według wzoru stanowiącego załącznik 6 do Polityki (…).