Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.32.2022
24 kwietnia 2024 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Wysokie ryzyko, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Zgłaszanie naruszeń, Zawiadomienie osób, Negatywne skutki naruszenia, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
W punkcie drugim ww. procedury znajdują się Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, które zobowiązują wolontariuszy do „(…) przedsięwzięcia środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych” poprzez m.in. nie pozostawianie list poparcia bez nadzoru.
[1] Ww. wytyczne zaktualizowały i uzupełniły Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące
Analiza ryzyka i działanie zgodnie z przyjętymi procedurami przeciwdziałają utracie danych
UODO nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł. na wójta gminy Dobrzyniewo Duże za niezapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz brak wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrato
§ ZSOŚS.421.25.2019
21 sierpnia 2020 r.
Wysokie ryzyko, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Szkolnictwo,
obecnie obowiązującą politykę bezpieczeństwa.
w zakresie architektury, bezpieczeństwa i wydajności, dostosowanie centralnych systemów informatycznych do wymagań rozporządzenia 2016/679, opracowanie procesu zarządzania incydentami teleinformatycznymi, wdrożenie procedur i planów ciągłości działania, opracowanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego.
§ DKN.5131.42.2022
19 grudnia 2023 r.
Administrator, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zawiadomienie osób, Sądy,
Trybunał uznał w tym wyroku, że „sprawowanie wymiaru sprawiedliwości” obejmuje „politykę informacyjną sądu” w celu zapewnienia relacji medialnej danej sprawy.
3) Kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie [art. 83 ust. 2 lit. g) rozporządzenia 2016/679].
§ DKN.5131.8.2021
31 maja 2023 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Zgłaszanie naruszeń, Zawiadomienie osób, Negatywne skutki naruszenia, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
Kontynuując rozważania dotyczące środków bezpieczeństwa, należy pamiętać, że rola administratora nie ogranicza się tylko do jednorazowego opracowaniawdrożenia środków organizacyjnych i technicznych mających zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodne z zasadami wyrażonymi w rozporządzeniu 2016/679.
Podmioty, które przetwarzają dane osobowe, zobligowane są nie tylko do zapewnienia zgodności tego przetwarzania z wytycznymi ww. rozporządzenia poprzez jednorazowe wdrożenie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa, ale również do zapewnienia ciągłości monitorowania poziomu zagrożeń oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie poziomu
§ DKN.5131.31.2021
07 lutego 2023 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zawiadomienie osób, Środki techniczne i organizacyjne, Mieszkalnictwo,
Często będzie to wymagało wymiany odpowiedniej dokumentacji (np. polityki prywatności, warunków świadczenia usług, rejestru czynności przetwarzania, polityki zarządzania dokumentacją, polityki bezpieczeństwa informacji, sprawozdań z zewnętrznych audytów ochrony danych, uznanych międzynarodowych certyfikatów, takich jak normy ISO 27000).
[6] (…) [7] Wytyczne 07/2020 Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego zawartych w RODO (Wersja 2.0, przyjęta 7 lipca 2021 r.), zwane dalej Wytycznymi 07/2020.
DKN.5131.2.2022
Na podstawie art. 104 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
DKN.5131.2.2022
Na podstawie art. 104 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.