Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Wytyczne 05/2022 w spr. wykorzystania technologii rozpoznawania twarzy w obszarze egzekwowania prawa
Wytyczne 05/2022 w spr. wykorzystania technologii rozpoznawania twarzy w obszarze egzekwowania prawa
Wytyczne 01/2022 w sprawie praw osób, których dane dotyczą – Prawo dostępu
Wytyczne 01/2022 w sprawie praw osób, których dane dotyczą – Prawo dostępu
§ DKN.5131.11.2020
30 czerwca 2021 r.
Wysokie ryzyko, Charakter naruszenia, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Fundacje/stowarzyszenia,
wdrożoną politykę bezpieczeństwa, cyt.: „Administrator wraz z pracodawcą sprawują nadzór nad pracownikami w przedmiocie przestrzegania przez nich powinności pracowniczych, w tym przestrzegania polityki bezpieczeństwa.
Po wdrożeniu procedury bezpieczeństwa zorganizowano szkolenie w celu zapoznania pracowników z praktycznymi aspektami stosowania w/w polityki, przewidziano również szkolenia przypominające.
DKN.5131.2.2022
Na podstawie art. 104 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
§ DKN.5131.28.2023
12 marca 2024 r.
Rejestr czynności przetwarzania, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Środki techniczne i organizacyjne, Bankowość, Sektor prywatny,
się rekomendacje dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.
Ww. wytyczne zaktualizowały i uzupełniły Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 (Wp250 rev.01), przyjęte w dniu 3 października 2017 r.
DKN.5131.2.2022
Na podstawie art. 104 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
§ ZWAD.405.31.331.2019
22 września 2020 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor publiczny,
W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej: Prezesem UODO, ustalił, co następuje: 1. Szpital jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia 2016/679.
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, zapewniają stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
§ DKN.5130.2815.2020
11 stycznia 2021 r.
Integralność i poufność, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Zdrowie, Sektor prywatny,
Wprowadzono […], w pełni wdrożono usługę […], zwiększono restrykcje na stacjach roboczych oraz w zakresie polityki haseł oraz rozszerzono politykę tworzenia kopii zapasowych. Ponadto planowane jest zlecenie przeprowadzenia audytu sieci lokalnej oraz infrastruktury przez certyfikowaną firmę zewnętrzną.
Podmioty przetwarzające dane osobowe zobligowane są nie tylko do zapewnienia zgodności z wytycznymi ww. rozporządzenia poprzez jednorazowe wdrożenie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa, ale również do zapewnienia ciągłości monitorowania poziomu zagrożeń oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie poziomu oraz adekwatności wprowadzonych
EROD określa priorytety na lata 2024-2027
EROD określa priorytety na lata 2024-2027 i wyjaśnia mechanizmy dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem ram ochrony danych (DPF) Bruksela, 18 kwietnia – Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego EROD przyjęła strategię na lata 2024-2027. Strateg