Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.56.2022
16 maja 2023 r.
Rejestr czynności przetwarzania, Bezpieczeństwo przetwarzania, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor publiczny,
,- politykę zarządzania ryzykiem utraty bezpieczeństwa danych.
Dzięki temu Administrator zapewnia, że takie oprogramowanie posiada wszystkie wydane przez producenta aktualizacje, w tym aktualizacje dotyczące zabezpieczeń i poprawek mających wpływ na bezpieczeństwo.
§ ZSPU.421.3.2019
18 października 2019 r.
Zgodność z prawem, Integralność i poufność, Rozliczalność, Sektor publiczny,
Jak ustalono w toku kontroli, w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim została wdrożona wewnętrzna procedura dotycząca prowadzenia BIP, jednakże nie zawiera ona zasad dotyczących przeglądu danych opublikowanych w BIP pod kątem zapewnienia ich przetwarzania zgodnie z zasadą ograniczonego przechowywania.
Należy tym samym uznać, że Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w związku z obowiązkiem transmisji i publikowania nagrań sesji Rady Miejskiej w Biuletynie Informacji Publicznej nie dokonując analizy ryzyka, nie wdrożył odpowiednich środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie
62. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 22.02.2022 r.
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO, wytyczne w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społecznościowych, zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń ochrony danych na potrzeby w
§ DKN.5131.44.2022
09 maja 2023 r.
Administrator, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Zabezpieczenie danych, Sektor publiczny,
W wyjaśnieniach wskazano także, że wdrożenie procedury dotyczącej użytkowania przenośnych nośników pamięci w Urzędzie Miasta i Gminy W. miało miejsce (…) maja 2022 r. Do wyjaśnień z (…) września 2022 r.
Administrator w przedmiotowej analizie wskazał na wyciągnięte wnioski: „(…) ww. analiza przeprowadzona dla danych objętych naruszeniem oraz wszystkich możliwych zagrożeń dała pełny obraz na co zwrócić szczególną uwagę w jednostce, jakie zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa i pozwala na stworzenie dobrze działającej polityki bezpieczeństwa
Oświadczenie EROD dotyczące końca okresu przejściowego Brexit
Oświadczenie Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące końca okresu przejściowego Brexit.
DKN.5131.56.2021
Na podstawie art. 104 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 7 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
Czy inspektor ochrony danych powinien być wyznaczany na podstawie takich samych kwalifikacji jak było to w przypadku administratora bezpieczeństwa informacji?
Wymogi stawiane inspektorom ochrony danych przez przepisy RODO są podobne do tych stawianych wcześniej ABI, ale nie są identyczne. Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, osoba powoływana na stanowisko ABI powinna była pos
Nie da się dobrze chronić danych bez odpowiednich zabezpieczeń
Niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz brak regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności zastosowanych środków jednym z powodów nałożenia przez