Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Opinia 13/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Rumunii
Opinia 13/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Rumunii dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43. ust. 3 (RODO).
Opinia 11/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Norwegii
Opinia 11/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Norwegii dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO).
Opinia 23/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Czeskiej
Opinia 23/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Czeskiej dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO).
Opinia 21/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Holandii
Opinia 21/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Holandii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
§ DKN.5131.31.2021
07 lutego 2023 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zawiadomienie osób, Środki techniczne i organizacyjne, Mieszkalnictwo,
W Wytycznych 07/2020 podkreślono, że „Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający musi być uregulowane umową lub innym aktem prawnym na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego zawartym między administratorem a podmiotem przetwarzającym, zgodnie z wymogami art. 28 ust. 3 RODO.
Obowiązki administratora w zakresie zapewnienia powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi spełniającemu wymogi wskazane w art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, trwają co najmniej tak długo, jak okres powierzenia.